مسئول آی تی و امور عمومی: گودرز اسماعیل بیگی  
تلفن داخلی: 1022

 

کارشناسان انفورماتیک:

مهندس رضوی

مهندس نائیجی

( تلفن داخلی: 1035 )

نقلیه: بیژن دهدهی (تلفن داخلی: 1017)