رییس امور اداری: بهاره بهزادپور

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

تلفن داخلی: 1070

شرح وظائف:
- نظارت بر حسن اجرای قوانین، آیین نامه ها بخشنامه ها و دستورالعمل ها
- پیش بینی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و برآورد تجهیزات ، لوازم و ابزار لازم در سطح قسمت های تحت سرپرستی
- اقدام در مورد مکاتبات واحد محل خدمتی با مراجع و سایر موسسات و نیز حضور در مراجع و محاکم اداری و قضایی به عنوان نماینده واحد محل خدمت در حدود اختیارات تفویضی
- نظارت و سرپرستی قسمت های اداری (کارگزینی، دبیرخانه، نامه رسانی، بایگانی، امور رفاهی، حضور و غیاب، آموزش کارکنان، تحول اداری و ...) حسب مورد
- نظارت بر ارزشیابی و عملکرد کارکنان تحت سرپرستی به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده- تهیه گزارش از فعالیتها، پیشرفتها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه
- برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین بخشی در سایر قسمتهای محل خدمت
- ارتقاء سطح معلومات اداری، طی دوره های آموزش شغلی و برنامه های نرم افزاری
- انجام کلیه اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می شود
- تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل جهت صدور احکام تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی و احتساب سابقه، انتصاب و تغییر عنوان
- نظارت بر امور مربوط به حضور و غیاب کلیه کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی و ..)
- نظارت بر انجام به موقع کلیه مکاتبات دبیرخانه
- نظارت بر جذب و ترخیص نیروهای طرحی و پیگیری در خصوص افزایش تعداد نیروهای طرحی
- صدور به موقع کلیه احکام کارکنان
- فعالیت در حوزه تحول اداری و تشکیل کمیته مربوطه

کارشناسان:

مریم قاسمی - کارشناس امور رفاهی ( تلفن داخلی: 1130 )
زهرا پورهاشم - دبیرخانه ( تلفن داخلی: 1015 )
زیبا زهیرفر - دبیرخانه ( تلفن داخلی: 1015 )
نرگس خاتون سرحدی شمالی - بایگانی ( تلفن داخلی: 1057 )
حسن رنجبر: نامه رسان ( تلفن داخلی: 1014 )
علی تقوی: اطلاعات


رئیس امور اداری ( بهاره بهزادپور)

تحصیات: فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

•    انجام امور مربوط به تبدیل وضع استخدامی پرسنل
•    صدور احکام پرسنل
•    انجام امور مربوط به ارتقاء پرسنل ( رتبه و طبقه )
•    انجام امور مربوط به بازنشستگی
•    احتساب سنوات دولتی و تجربی کارکنان
•    انجام امور مربوط به انتقال حق بیمه و تعیین بدهی سنوات کارکنان
•    انجام مراحل استخدام نیروی طرحی – پایان طرح و توقف طرح
•    مکاتبات و صدور احکام ماموریت آموزشی
•    مکاتبات و صدور مرخصی بدون حقوق
•    انجام امور مربوط به ماموریت های داخلی پرسنل و ماموریت به خارج از سازمان
•    اخذ تاییدیه تحصیلی واحتساب مدرک تحصیلی پرسنل
•    تهیه گزارشات آماری پرسنل و بروزرسانی آن
•    تمدید قرارداد استخدام پرسنل پیمانی
•    انجام مکاتبات اداری
•    انجام تسویه حساب سالانه پرسنل قراردادی
•    تهیه بخشنامه های داخلی
•    پاسخ به بخشنامه های وارده و تهیه گزارشات لازم
•    ارزشیابی پرسنل قراردادی - ارزشیابی پرسنل رسمی
•    انجام امور مربوط به تسویه حساب پرسنل
•    انجام مکاتبات و امور مربوط به انتقال قطعی پرسنل
•    صدور مجوز حق محرومیت از مطب
•    انجام امور مربوط به تخلفات اداری
•    بررسی تشکیلات سازمانی و اعمال تغییرات
•    برقراری حق اولاد و عائله مندی پرسنل
•    انجام امور مربوط به مرخصی زایمان و صدور احکام مربوطه


رفاهی ( خانم مریم قاسمی )
•    انجام امور مربوط به بیمه تکمیلی پرسنل
•    انجام امور انواع وام های اعطائی
•    انجام امور مربوط به دانش آموزان ممتاز
•    انجام امور مربوط به تسهیلات رفاهی و اقامتگاه های تحت نظر دانشگاه
•    انجام امور مربوط به دوره های آموزشی و شناسنامه آموزشی پرسنل
•    تهیه ذخیره مرخصی سالانه پرسنل
•    پایش و رفع مشکلات ورود و خروج کارکنان
•    انجام امور مربوط به مرخصی های استحقاقی ، استعلاجی کارکنان
•    تهیه گزارش کارکرد ماهیانه افراد
•    ارسال کارکردپرسنل های مامور به واحدهای مبدا

دبیرخانه ( خانمها زهرا پورهاشم و زیبا زهیرفر )

•    ثبت نامه های وارده و صادره
•    تحویل نامه های صادره به نامه رسان و یا ذینفع و کنترل آن

نامه رسان  ( آقای حسن رنجبر)

•   آماده کردن نامه های پستی و تحویل به نماینده پست
•    توزیع نامه های صادره به مراکز و واحدهای تحت نظر این  و .....

بایگانی ( نرگس سرحدی )
•    ضبط و حفظ مدارک و نامه ها در پرونده های پرسنل
•    ارسال پرونده ها به واحد کارگزینی
•    تشکیل پرونده جهت ورودی و تکمیل فرمهای مربوطه


1  اسامی برندگان قرعه کشی الکترونیک دور دوم سهمیه وام در تاریخ 1 آذر 1396:


قرض الحسنه مهر ایران (000/000/100 ریال)

آقای امید خسروی

آقای تیمور طالب وند  

خانم زینب شهپری

ذخیره: خانم رویا اندرز حبیبی

قرض الحسنه بانک ملت (000/500)

خانم نرگس عبداللهی

خانم فاطمه سادات حسینی قمصری

خانم مژگان داداشی

ذخیره: خانم خاتون سرحدی