نقشه سایت

صفحه نخست

معاونت درمان

معاون درمان دانشگاه

امور پشتیبانی معاونت درمان

اداره حسابداری

امور اداری

IT و امور عمومی

چشم انداز و ماموریت دانشگاه

واحدهای تابعه

مدیریت هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد

مدیر هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد

اداره اقتصاد درمان، بیمه و تعرفه

مدیریت تعالی بالینی و امور بیمارستان ها

مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستان ها

اداره امور آزمایشگاهها

اداره بیماریهای خاص و پیوند اعضا

اداره طب ایرانی

اداره آمار و مدارک پزشکی

کمیسیون پزشکی

شورای عالی پزشکی

اداره تجهیزات پزشکی

گردشگری سلامت

گروه مادر، نوزاد و مامایی

مدیریت امور پرستاری دانشگاه

مدیر پرستاری دانشگاه

گروه کنترل کیفی

گروه آمار نیروی انسانی

گروه آموزش و پژوهش

گروه آموزش بیمار

ثبت سکته های قلبی

ثبت مرگ کودک و نوجوان

طرح انتخاب کادر پرستاری نمونه

حریم و پوشش

مدیریت نظارت و اعتبار بخشی

مدیر نظارت و اعتباربخشی

گروه نظارت و اعتباربخشی بیمارستان ها

اعتباربخشی
اتاق عمل
کلینیک ویژه
بخش های ویژه بیمارستانی
کنترل عفونت
واحد تغذیه
واحد تاسیسات و ساختمان

ادارات نظارت بر مراکز درمان سرپایی و درمان سوء مصرف مواد

اداره نظارت بر مراکز درمان سرپایی
واحد درمان سوء مصرف مواد

اداره صدور پروانه های پزشکی و پیراپزشکی

گروه نظارت بر مراکز پرتو پزشکی

واحد نظارت بر مراکز دندانپزشکی

گروه رسیدگی به شکایات

مرکز مدیریت خطر حوادث و پدافند غیر عامل دانشگاه

مراکز خدمت دهی کرونا

سامانه پدافند غیرعامل دانشگاه

اداره امور آزمایشگاهها

آیین نامه ها و بخشنامه ها

ارتباط با ما

میز خدمت کارکنان

روابط عمومی

مکان یاب

بیمارستانها

بیمارستان آرش

مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره

مجتمع بیمارستانی امیر اعلم

بهارلو

بهرامی

رازی

روزبه

مجتمع بیمارستانی یاس

سینا

شریعتی

ضیائیان

فارابی

مرکز طبی کو دکان

مرکز قلب تهران

سامانه های معاونت درمان

نتایج کمیسیون پزشکی

لینکهای بالای صفحه