رئیس اداره بیماری های خاص: دکتر محمد حسن شعبانی

تلفن مستقیم: 02166762201

شماره تلفن داخلی: 1068

کارشناسان:
1- آنیتا پوررضوی: کارشناس طب سنتی و دیابت - شماره داخلی: 1051
2- فاطمه خزایی: کارشناس همودیالیز و دیالیز صفاقی- شماره داخلی: 1138
3- محبوبه تنها جو: کارشناس پیوند و سرطان - شماره داخلی: 1013
4- آرزو سلطانی: کارشناس مسئول مددکاری شماره داخلی: 1000
5- مهری نجار: کارشناس ام اس هموفیلی و تالاسمی شماره داخلی: 1019
شرح وظایف:
 نظارت و همکاری در تأمین فضای فیزیکی و تجهیز بخشهای بالینی خاص در واحدهای تابعه دانشگاه
 نظارت بر فعالیتها و عملکرد بخشهای بیماران خاص و تلاش در جهت افزایش کیفیت درمان بیماران
 هماهنگی با اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع
 صدور معرفی نامه جهت دیالیز بیماران(دائم و موقت)
 هماهنگی در تهیه و نظارت بر توزیع داروی بیماران پیوندی
 صدور معرفی نامه دارویی جهت بیماران پیوندی
 تشکیل جلسات شورای پیوند دانشگاه
 صدور معرفی نامه دارویی جهت بیماران مبتلا به ام اس
 برگزاری جلسات کمیته تخصصی ام اس
 برآورد و پیش بینی تجهیزات و امکانات تخصصی جهت مبتلایان به بیماریهای خاص در بیمارستانها و سایر مراکز درمانی
 نظارت بر نحوه ارائه خدمات به بیماران خاص در مراکز خدمات درمانی
 همکاری و هماهنگی با واحدهای فراهم آوری اعضا
 تعیین و اعلام به موقع اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز به منظور پیش بینی در بودجه سالانه
 جمع آوری، کنترل، تجزیه و تحلیل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوط به بیماریهای خاص
 تهیه گزارش عملکرد مالی بیمارستانهای قطب سرطان
 تخصیص اعتبارات مرتبط با سرطان، دیابت و بیماری های خاص
 تهیه بانک اطلاعاتی بیماران همودیالیز
 بررسی آمار بیماریهای خاص و امکانات موجود مراکز درمانی تابعه
 تهیه بانک اطلاعاتی و صدور حواله های دارویی جهت بیماران پیوندی
 معرفی بیماران خاص به سازمانهای بیمه گر جهت دریافت دفترچه بیمه خاص