رئیس اداره طب ایرانی: دکتر محمد حسن شعبانی  تلفن داخلی: 1068

کارشناس مسئول: آنیتا پوررضوی    تلفن داخلی: 1051

محتوای علمی دوره آموزشی 100 ساعته پزشکان عمومی

مجموعه فایل های صوتی:

کلیات طب - استاد رضایی زاده

جایگاه طب - استاد رضایی زاده

اخلاط 1 - استاد کردافشاری

اخلاط 2- استاد کردافشاری

ارکان - استاد خدادوست

کلیات مزاج - استاد خدادوست

مزاج شناسی 1 - استادشیربیگی

مزاج شناسی 2- استاد شیربیگی

بیماری های اعصاب 1- دکتر امینی

بیماری های اعصاب 2- دکتر امینی

خونریزی بینی و بوی دهان- دکتر کارکن

سردرد 1 - دکتر کارکن

سردرد 2- دکتر کارکن

سرگیجه - دکتر کارکن

مفردات و خواب - دکتر امینی

اشکال دارویی1- استاد علی اصل

اشکال دارویی 2- استادعلی اصل

اشکال دارویی 3- استادعلی اصل

اشکال دارویی4- استاد علی اصل

اصلاحات داروشناسی - استاد علی اصل

اصول امراض دماغ - استادشیرزاد

مبانی درمان بیماری ها 1 - استاد ستایش

مبانی درمان بیماری ها 2- استاد ستایش

نبض 1- استاد علیزاده

نبض 2- استاد علیزاده

اعضا-روح-استاد رضایی زاده

تدابیر هوا- استاد شیربیگی

خواب و بیداری- استاد شیربیگی

خوردنی ها 1- استاد رضایی پور

خوردنی ها 2- استاد رضایی پور

قاروره - استاد کردافشار

قوا-افعال- استاد رضایی زاده

مرض و انواع آن - استاد کردافشار

احتباس و استفراغ- استاد محجوب

اعراض نفسانی- استاد رضایی پور

افزایش وزن و تدابیر سالمندان - استادکارکن

تدابیر اطفال- استادایلخانی

تدابیر کاهش وزن - استاد کارکن

حرکت و سکون - استادرضایی پور

اعمال یداوی1- استاد محمدی

اعمال یداوی 2- استاد محمدی

اعمال یداوی 1- استاد کردافشار

اعمال یداوی عملی 2- استادکردافشار

دلک و غمزه 1- استاد کرمانشاهی

دلک و غمزه و ناف گیری 2- استاد کرمانشاهی

مفردات حبوبات - دکتر گرجی

مفردات گوشت ها و میوه ها- دکتر گرجی


فایل های پاور پوینت و  PDF:

بوی دهان - دکتر کارکن

رعاف - دکتر کارکن

سدر دوار - دکتر کارکن

قوانین کامل انواع سردرد

بیماری های اعصاب - دکتر امینی

اشکال دارویی 1- استادعلی اصل

اشکال دارویی 2 - استاد علی اصل

داروسازی - دکتر علی اصل

اصول امراض دماغ 1- استاد شیرزاد

اصول امراض دماغ 2- استادشیرزاد

قوانین کلی علاج - استاد ستایش

قاروره - استاد کردافشار

اعمال یداوی - استاد محمدی

حبوبات و غلات - استاد گرجی

دلک و غمزه - استاد کرمانشاهی

فصد و زالو درمانی - استاد محمدی

قی و حقنه - دکتر محمدی

مفردات گوشت - دکتر گرجی

حبوبات- دکتر گرجی

مجموعه اسلاید ها