رییس اداره سلامت مادر، نوزاد و مامایی:

الهه خالو نظری: کارشناس مادران، تحصیلات: کارشناس ارشد آموزش مامایی        تلفن داخلی: 1073     

کارشناسان:

مژگان اکبری: کارشناس مادران،  تحصیلات: کارشناس ارشد بهداشت باروری        تلفن داخلی:1074

لیدا احمدی: کارشناس  نوزادان،  ترویج تغذیه با شیر مادر،تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی   تلفن داخلی: 1046

ریحانه اسمعیلی:کارشناش برنامه ترویج زایمان طبیعی و ناباروری،   تحصیلات:کارشناس ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی   تلفن داخلی:1086

شرح وظایف:
• اجرای برنامه سطح بندی خدمات مامایی، پی گیری مداخلات و نظارت بر حسن انجام آن
• پی گیری مادران باردار پرخطر در مراکز تابعه و انجام مداخلات لازم در ارجاع آنها
• اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ مادر باردار
• اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ پری ناتال
• پایش ثبت اطلاعات موالید و مرگ و میر پری ناتال در سامانه پورتال وزارت متبوع
• نظارت بر اجرای بسته خدمتی نوزاد سالم، احیاء نوزاد و مراقبت آغوشی
• پی گیری موارد اعزام نوزادان پره ترم و high risk از مراکز درمانی
• پیگیری اجرای برنامه غربالگری نوزادان بستری در مراکز درمانی
• ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین
• استخراج و بررسی آمار سزارین مراکز درمانی
• نظارت بر بهینه سازی بلوک های زایمان مطابق با استانداردهای بیمارستان های دوستدار مادر
• همکاری در اجرای برنامه اعتباربخشی بیمارستانها
• برگزاری کمیته های ارتقاء سلامت مادر و نوزاد، احیاء نوزاد، مراقبت آغوشی، مرگ و میر مادر، مرگ و میر پری ناتال و ترویج تغذیه با شیر مادر
• همکاری با اداره مامایی، اداره سلامت مادران و اداره سلامت نوزادان وزارت متبوع جهت اجرای برنامه های کشوری و منطقه ای مراکز تحت پوشش
• بررسی موارد شکایت های ارجاعی از واحد امور حقوقی
• برگزاری کارگاهها و سمینارهای کشوری و منطقه ای و نظارت بر برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور توانمند سازی پزشکان و پرسنل مرتبط با مادر و نوزاد
• ساماندهی نیروی انسانی و به کارگیری نیروی حرفه ای منطبق بر استاندارد
• نظارت و پایش کلیه برنامه های مادران و نوزادان در بیمارستان های تابعه
• نظارت و بازدید از دفاتر کار مامایی و مراکز مشاوره مامایی
• نظارت و بازدید از بلوک های زایمان، درمانگاه زنان و مراکز ناباروری

بخشنامه احراز پست های تشکیلاتی توسط ماماها
بخشنامه استاندارد بخش پس از زایمان ( پست پارتوم)
بخشنامه پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی (VTE)
بخشنامه راهنمای کشوری خدمات مامایی و زایمان
بخشنامه در خصوص کاهش شاخص مرگ مادر باردار( آبان 89 وزارت متبوع)
بخشنامه استاندارد سازی زیر ساخت بیمارستان ها( خرداد 91 وزارت متبوع)
بخشنامه هماهنگی جهت استفاده از فاکتور 7 در خونریزیهای مامایی ( معاونت غذا و دارو)
بخشنامه ایجاد بخش مراقبت ویژه از مادران باردار
بخشنامه ارائه خدمات مطلوب به مادران باردار در راستای کاهش شاخص مرگ مادر باردار( اردیبهشت 90 وزارت متبوع)
بخشنامه تعیین رییس و معاون دانشکده های پرستاری و مامایی
بخشنامه بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم ( آبان 90 وزارت متبوع)
بخشنامه در خصوص استفاده از فرم پارتوگراف
بخشنامه توجه به عارضه چسبندگی جفت در زنان باردار
بخشنامه ارتقای کیفی خدمات مامایی بلوک زایمان
بخشنامه نظارتی مامای همراه
بخشنامه مشاوره تخصصی
بخشنامه بهبود سلامت مادران در چهارچوب بهداشت باوری

بخشنامه در خصوص لیست انتظارات دانشگاه های علوم پزشکی از وزارت بهداشت در جهت کاهش شاخص مرگ مادر باردار