دبیر شورا: علیرضا پیرامون مقدم

تلفن مستقیم: 66705032-021

کارشناسان:

ناهید مسعودی                        تلفن داخلی: 1146
سیده مریم کاشانی                  تلفن داخلی: 1139  
شبنم شریفی بروجردی           تلفن داخلی: 1142 

 

شرح وظائف شورایعالی پزشکی :
معافیت و یا تسهیلات  طرح نیروی انسانی
بررسی بیماری و شدت آن در مورد متخصصین ضریب کا
جابجایی دانشجو  خارج از کشور به داخل بدلیل بیماری
تغییر رشته تخصصی بدلیل بیماری
بررسی بیماری صعب العلاج پزشکان برای دریافت پروانه مطب معرفی شده  از سازمان نظام پزشکی(تبصره 7 )
بررسی درخواست اعزام بیمار به  خارج از کشور بدلیل عدم وجود امکانات در داخل کشور
بررسی عدم وجود نمونه  برای  پیوند مغز استخوان در داخل کشور
بررسی اعتراض به رای ازکارافتادگی کارکنان دستگاه اجرایی به سایر  دانشگاههای بدویمدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده  رسیدگی به اعتراض به رای ازکارافتادگی دانشگاه های سراسر کشور
1-    اصل معرفی نامه از دانشگاه مربوطه
2-    اصل گواهی پزشک معالج مبنی بر ازکارافتادگی
3- اصل کارت ملی و شناسنامه
4-    مدارک ومستندات مرتبط با بیماری (جدید )
5-    رونوشت صورت جلسه شورای پزشکی دانشگاه مبدا مبنی بر عدم تایید از کارافتادگی
6-    اصل فیش واریزی به مبلغ 186000 ریال به شماره شبا بانک ملی به نام شورای عالی پزشکی ( قابل پرداخت در تمامی شعب )           790100004001033103014751 IR   کد شناسه: 373033114010497410000000000000


مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ارز درمانی اعزام به خارج از کشور
1-    اصل گواهی پزشک هیئت علمی  از مراکز بیمارستانی دانشگاهی ( به زبان فارسی و خوانا  که در آن بیماری  به صورت کامل  مرقوم شده باشد )
2-    در گواهی پزشک قید گردد که درمان در داخل کشور انجام پذیر نبوده و نام مرکز درمانی در کشور خارج که توانایی انجام درمان را دارد مشخص شده باشد.
3-    علت  عدم قابلیت درمان در ایران توسط پزشک معالج در گواهی  نیز مرقوم گردد.
4- اصل کارت ملی و شناسنامه
5- اصل فیش واریزی به مبلغ 186000ریال به شماره شبا بانک ملی به نام شورای عالی پزشکی ( قابل پرداخت در تمامی شعب  )           790100004001033103014751 IR   کد شناسه: 373033114010497410000000000000
6- تکمیل فرم درخواست اعزام به خارج از کشور موقع تشکیل پرونده
7- ارائه کلیه مدارک و سوابق بیماری
8-  ارائه پیش فاکتور و پروتکل درمان از مرکز درمانی توصیه شده توسط پزشک معالج در خارج از کشور با ترجمه فارسی توسط دارالترجمه های رسمی کشور هنگام ارائه مدارک الزامی است.
تذکر: در صورت مغایرت با هر کدام از بندهای فوق الذکر تشکیل پرونده توسط کارشناسان امکانپذیر نمی باشد.


مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده سازمان نظام پزشکی(تبصره 7 ماده 13 آئین نامه اجرایی تاسیس مطب )
1-  اصل  معرفی نامه  از سازمان نظام پزشکی
2-   اصل گواهی پزشک معالج (خوانا و فارسی با ذکر بیماری و شدت آن  )
3- اصل کارت ملی و شناسنامه
4-    اصل فیش واریزی به مبلغ 186000ریال جهت متقاضیان سازمان نظام پزشکی واریز هنگام تشکیل پرونده
5- تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی
6-ارائه مدارک و مستندات بیماری به شورا


مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده معرفی شدگان وزارت بهداشت
1- اصل  معرفی نامه  از وزارت بهداشت
2- اصل گواهی پزشک معالج (خوانا و فارسی با ذکر بیماری و شدت آن )
3- اصل کارت ملی و شناسنامه
4- اصل فیش واریزی به مبلغ 186000 ریال جهت متقاضیان وزارت بهداشت به شماره شبا بانک ملی به نام شورای عالی پزشکی ( قابل پرداخت در تمامی شعب
شماره شبا: IR790100004001033103014751   کد شناسه: 73033114010497410000000000000
5- تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی
6-ارائه مدارک و مستندات بیماری به شورا