شورای عالی پزشکی

دبیر کیسیون: علیرضا پیرامون مقدم    شماره تلفن داخلی 1120

تلفن مستقیم: 66705032-021

کارشناسان:

ناهید مسعودی(  خط مستقیم  02166705032تلفن داخلی: 1139 )
خانم کاشانی (خط مستقیم  02166705032تلفن داخلی: 1139 )
شبنم شریفی( خط مستقیم  02166705032تلفن داخلی: 1146 )
سعید جاسب ( مستقیم 66720481 021-تلفن داخلی: 1142 )

شرح وظائف:

بررسی و رسیدگی به گواهی های پزشکی در خصوص:
استعلاجی
ازکارافتادگی
صعب العلاج
تسهیلات کاری
کاهش ساعت کاری بانوان

مراکز تحت پوشش:

قوه قضائیه

نهاد ریاست جمهوری

وزارت علوم تحقیقات فناوری

وزارت آموزش و پرورش

وزارت اقتصاد و دارایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت دادگستری

وزارت مسکن و شهرسازی

سازمان اوقاف و امور خیریه

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده بررسی ازکار افتادگی کلی
1-      اصل معرفی نامه  از محل کار
2-      اصل گواهی پزشک معالج(فارسی و خوانا با قید بیماری )
3-      مدارک و مستندات مرتبط با بیماری (جدید )
4-      سه قطعه عکس 4*3 ( جدید )
5-      اصل فیش واریزی به مبلغ 186000 ریال به شماره شبا بانک ملی به نام شورای عالی پزشکی ( قابل پرداخت در تمامی شعب )            790100004001033103014751 IR  - کد شناسه 373033114010497410000000000000
6- فرم تکمیل شده توانایی انجام فعالیت های روزمره  بیمار توسط پزشک معالج


مدارک مورد نیاز جهت بررسی استعلاجی
1-      اصل معرفی نامه  از محل کار
2-      اصل گواهی پزشک معالج(فارسی و خوانا با قید بیماری )
3-      مدارک ومستندات مرتبط با بیماری (جدید )
4-      اصل فیش واریزی به مبلغ 186000ریال جهت متقاضیان استعلاجی به شماره شبا بانک ملی به نام شورای عالی پزشکی ( قابل پرداخت در تمامی شعب     790100004001033103014751 IR )  - کد شناسه 373033114010497410000000000000
 


مدارک مورد نیاز جهت بررسی تسهیلات کاری
1-      اصل معرفی نامه  از محل کار
2-      اصل گواهی پزشک معالج(فارسی و خوانا با قید الزام بر استفاده از تسهیلات حین انجام کار  )
3-      مدارک ومستندات مرتبط با بیماری (جدید )
4-      اصل فیش واریزی به مبلغ 186000ریال جهت متقاضیان تسهیلات کاری به شماره شبا بانک ملی به نام شورایعالی پزشکی ( قابل پرداخت در تمامی شعب  )           790100004001033103014751 IR  کد شناسه: 373033114010497410000000000000


مدارک مورد نیاز جهت بررسی کاهش ساعت کاری بانوان
1-      اصل معرفی نامه  از محل کار
2-      اصل گواهی پزشک معالج(فارسی و خوانا با قید بیماری )
3-      مدارک ومستندات مرتبط با بیماری (جدید )
4-      اصل فیش واریزی به مبلغ 186000 ریال جهت متقاضیان کاهش ساعت کاری بانوان به شماره شبا بانک ملی به نام شورایعالی پزشکی ( قابل پرداخت در تمامی شعب  )           790100004001033103014751 IR   کد شناسه: 373033114010497410000000000000