مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستان ها: دکتر علی گنجعلی خان حاکمی
دکتر گنجعلی خان مرتبه علمی: دکترای عمومی
شماره تماس: 66760433-021
شماره نمابر:  66707684-021