مسئول گروه ارتقاء کیفیت  و گردشگری سلامت : شیما هادوی
شماره داخلی:  1061        تلفن مستقیم: 66767946     اتاق: 228 

شرح وظائف:
وظیفه برنامه ریزی و اجرای برنامه های ارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و متولیان امر سلامت در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعین را برعهده دارد که این امر در قالب برنامه های آموزش و توانمندسازی کارکنان و استقرار سیستمهای ارتقاء کیفیت در بیمارستانها،استانداردهای ایمنی بیمار، مدیریت خطر و گردشگری سلامت زیر نظر مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستان ها است.

                                                                     

لیست بیمارستانهای دارای مجوز گردشگری سلامت

1-بیمارستان یاس

2-بیمارستان امیراعلم

3-بیمارستان سینا

4-بیمارستان مدائن

5-بیمارستان پارسا

6-بیمارستان شهریار

7-بیمارستان صدیقه زهـرا(س)

8- بیمارستان فارابی

                                                            
                                                                                                                     

نمومه فرم ها
 تعهد برای رضایت و پذیرش
عدم توافق برای پذیرش 
چک لیست ارزیابی آیین نامه و ضوابط واحد گردشگری سلامت 
چک لیست بیمارستان ها - نگارش 1397

 بخشنامه ها

 آیین نامه تاسیس و بهره برداری شرکت های گردشگری سلامت 1398
  شیوه نامه صدور مجوز شرکت های تسهیل گر

 آیین نامه ضوابط فعالیت بیماران بین الملل دی 94

 شیوه نامه صدور گواهینامه حرفه ای گردشگری سلامت
ویژه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری سلامت مجوز بند ب

 بخشنامه ایجاد دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل(IPD) در مراکز درمانی شهریور 93
بخشنامه ساماندهی پذیرش و درمان بیماران گردشگری پزشکی شهریور 93
بخشنامه تعیین نرخ خدمات بیماران بین الملل در بخش دولتی
دستورالعمل تعیین نرخ خدمات بیماران بین الملل در بخش دولتی

سمینارهای برگزار شده  

 گردشگری سلامت

 
 

 

 

 

Patient Safety Solutions Preamble - May 2007   - ( راه حل های ایمنی بیمار )


راهنماهای ایمنی بیمار : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/معاونت درمان/دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی)
1- راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمت سلامت در حین تحویل بیمار
2- راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران
3- راهنمای تضمین صحت دارویی در فرآیند انتقال خدمات
4- راهنمای پیش گیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها
5-راهنمای پیش گیری از سقوط بیمار
6- راهنمای شناسایی صحیح بیماران
7- دستورالعمل استریلیزاسیون فوری
8-راهنمای جراحی ایمن

 دستورالعمل های ایمنی بیمار تیر 95

فرآیند گزارش فوری وقایع ناخواسته

 سمینارهای برگزار شده :

-تحلیل ریشه ای خطاها(مرداد 96)

-قصور پزشکی و نحوه رسیدگی به شکایات(مرداد96)

جلسه آموزش شاخص های ایمنی بیمار(مرداد 96)
حاکمیت و رهبری
استانداردهای جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه
استانداردهای خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد
محیط فیزیکی ایمن
ایمنی بیمار- فرناز مستوفیان کارشناس مسئول برنامه های کشوری ایمنی بیمار
استاندارد برنامه بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار
9 راه حل ایمنی بیمار
جلسه آموزشی ایمنی بیمار اردیبهشت 95 ( 9 راه حل ایمنی به بیمار)

استانداردهای ایمنی بیمار اعتباربخشی 95(جلسه 23 آبان 95)

کارگاه کشوری بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار ( مهر 95):
9 راه حل ایمنی بیمار
استانداردهای الزامی
ایمنی بیمار

کارگاه کشوری بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار ( اسفند 94):
ارتقا مشارکت بیماران
استانداردهای الزامی ایمنی بیمار

ارزیابی پیشگیری خطاهای پزشکی ( عباس آبادی - بهمن 96)

مدیریت خطا و خطر ( دکتر مصدق راد بهمن 96 )

 مطالب آموزشی ایمنی بیمار :
بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار
شاخص های ایمنی بیمار
دانلود کتاب بیمرستان های دوستدار ایمنی بیمار

فیلم جراحی ایمن

 نمونه فرم ها :
چک لیست استانداردهای الزامی ایمنی بیمار
فرم گزارش خطا
فرم گزارش دهی خطاهای پزشکی ( فرم اکسل)

فرم گزارش فوری وقایع ناخواسته

شرح وظائف:
شرح وظائف مسئول ایمنی بیمار
شرح وظائف کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

فلوچارت بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

مفاهیم حاکمیت بالینی:
جزوه نهایی حاکمیت بالینی

مفاهیم اعتباربخشی:
آشنایی با مستندات در اعتبار بخشی

استانداردهای اعتباربخشی 1395( ویرایش سوم)
تعریف واژگان استانداردهای اعتباربخشی - 1395
کتاب راهنمای جامع اعتباربخشی سال 1395

مروری بر تغییرات اعتباربخشی جدید ( جلسه 4 مهر 95)

استانداردهای اعتبار بخشی واحد بهبود کیفیت

سنجه های اعتبار بخشی دی ماه 1393:
سنجه های اعتباربخشی با فرمت PDF  به صورت (rar.)
سنجه های اعتباربخشی با فرمت PDF  به صورت  (zip.)
سنجه های اعتباربخشی با فرمت EXCEL  به صورت (rar.)
سنجه های اعتباربخشی با فرمت EXCEL به صورت  (zip.)

پیوست راهنمای ارزیاب سال 1393:
مجموعه فایلهای پیوست راهنمای ارزیاب (rar.)
مجموعه فایلهای پیوست راهنمای ارزیاب (zip.)

شاخص های بیمارستانی:
شاخص های بیمارستانی-م.عباس آبادی

مدیریت خطر :
مفاهیم مدیریت خطر
مدیریت خطر با رویکرد گذشته نگر - دکتر مجتبی صداقت
مدیریت خطا و خطر(بهمن 93)
FMEA تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن 
RCA تحلل ریشه ای

بهبود کیفیت :
شرح وظائف مسئول بهبود کیفیت
شرح وظائف کارشناس بهبود کیفیت
برنامه بهبود کیفیت

برنامه استراتژیک:
دوره آموزشی برنامه استراتژیک
مدل کارت امتیازی متوازن

آموزش و توانمند سازی کارکنان

نمونه فرم ها:
گزارش دهی خطاهای درمانی
خط مشی
شناسنامه فرآیندهای بیمارستانی
بهبود کیفیت
شناسنامه شاخص های بیمارستانی
راهنمای تدوین خط مشی ها و روش ها
برنامه توسعه فردی

فرم های اعتباربخشی / آذر 95:

- فرم برنامه عملیاتی/بهبود کیفیت
- فرم خط مشی و روش
- فرم روش اجرایی
- فرم دستورالعمل

 کلاس های آموزشی برگزار شده

دوره آموزشی تدوین برنامه عملیاتی بهبود کیفیت و ایمنی بیمار در سال 1398