رییس اداره آمار و مدارک پزشکی: دکتر محبوبه میرزایی

شماره تلفن مستقیم: 02166707377   داخلی 1129

کارشناسان:

- خانم زهره مصدر(کارشناس آمار و مدارک پزشکی)   داخلی 1066
- خانم صفیه ایلاتی خانقلی(کارشناس آمار و مدارک پزشکی)  داخلی 1127
- خانم مهناز حامدان(کارشناس آمار و مدارک پزشکی) داخلی 1128

 شرح وظائف:

1)  انجام بازدیدهای نظارتی و اعتباربخشی مستمر در محورهای مختلف مدارک پزشکی، فن آوری اطلاعات و شرکت در کمیته های مدارک پزشکی همچنین ارائه گزارش بازدید به مراکز مورد بازدید و آموزش کارشناسان بیمارستانی درصورت لزوم
2)  گردآوری، کنترل، تحلیل و پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی در ارتباط با آمار عملکرد بیمارستانی شامل (بخش های بستری، اورژانس، درمانگاه ها و واحدهای تشخیصی، اعمال جراحی، مرگ و میر و ...)
3) تحلیل اطلاعات آماری سایر واحدهای معاونت درمان
4)  تدوین بسته شاخص های کلیدی عملکردی حوزه درمان، هدف گذاری و پایش مستمر شاخص ها
5) مدیریت فرایند ثبت اطلاعات بیمارستانی در سامانه آمار و اطلاعات بیمارستان های وزارت متبوع (AVAB) شامل اطلاعات شناسنامه ای بیمارستانها، اطلاعات عملکرد بیمارستانها، اطلاعات نیروی انسانی و پزشکان، اطلاعات تجهیزات پزشکی و تجهیزات سرمایه ای
6) مدیریت ثبت اطلاعات مرتبط با طرح تحول سلامت از جمله:  اطلاعات روزانه عملکرد اورژانس های بیمارستانی در سایت HSE،  اطلاعات عملکرد پزشکان و به روزرسانی اطلاعات سامانه آواب

-دستورالعمل مدت زمان نگه داشت تصاویر پکس

دستوالعمل ارائه اطلاعات و پرونده پزشکی بیمار

 - دستورالعمل های اعتباربخشی

-دستورالعمل مستنـدسازی پـرونده پـزشکی

 -نامه دفتر مدیریت بیمارستانی در خصوص سازمانهای بیمه گر

-ابلاغیه معاونت درمان وزارت متبوع به سازمانهای بیمه گر

 شیوه نامه تکمیل و پایش ارزیابی سامانه آواب96/4/21

-مدت زمان امحاء پرونده های دندانپزشکی96/2/6

 مدت زمان امحاء پرونده های زایمان 96/2/6

 مدت زمان نگهداری پرونده های دیالیز 96/2/6

- اصول طراحی فرم 
- حداقل اطلاعات سیستم اطلاعات بیمارستان
- دستورالعمل افشای اطلاعات
- دستورالعمل کنترل سامانه آواب
- دستورالعمل مستند سازی
- قوانین و مدت زمان نگهداری پرونده ها
- دستوالعمل ویزیت خدمات سرپایی


- دستورالعمل طراحی و اصلاح فرم پرونده های پزشکی ( ویرایش)

- پاسخ به استعلام لیبل چاپی در سربرگ اوراق پرونده بیمار

- دستورالعمل ساماندهی اسناد

- ابلاغ فرآیند طراحی فرم

- ابلاغ مجوزهای جدید اختصاصی امحاء اوراق راکد بیمارستانی

- ابلاغ دستورالعمل مستند سازی پرونده ها

- بخشنامه ارسال دستورالعمل ساماندهی اسناد

- دستور هماهنگی با حوزه وزارتی در خصوص مجوزهای جدید امحاء اوراق بیمارستانی

- دستورالعمل بیماران روانی

ویرایش نهایی چک لیست ممیزی

شرایط استناد قانونی به مستندات بالینی الکترونیک

دستورالعمل ارائه پرونده و اطلاعات پزشکی

اخذ اجازه معالجه بانوان

ثبت برگ شرح حال در بخش زایمان و برگ گزارش پرستاری در بخشهای ویژه

الزامات تبادل داده با سازمان های برون بخشی

مجوز امحاء پرونده (اندیکس بیمار)

ابلاغیه امحاء پرونده ( اندیکس بیمار )

ابلاغیه ویرایش اول فرم های دیالیز