دکتر امینی   

مدیر درمان: دکتر مصطفی امینی

مرتبه علمی: دکترای عمومی
شماره تماس: 66760433-021
شماره نمابر:  66707684-021