سرپرست اداره نظارت و اعتبار بخشی: دکتر مهرداد احمدی

مرتبه علمی: دکترای عمومی

تلفن : 66760433-021           

تلفن داخلی: 1032

شماره اتاق: 230