رییس اداره نظارت بر مراکز درمانی سرپایی ( درمانگاه ها، موسسات پزشکی، مطب ها و دفاتر کار): دکتر محمد رضا چراغزاده
شماره داخلی: 1067                شماره اتاق: 238

 کارشناسان :
مژگان داداشی - جانشین رییس اداره نظارت بر مراکز درمانی سرپایی و کارشناس نظارت بر درمانگاه ها و موسسات پزشکی   اتاق: 214   تلفن داخلی: 1154    رویا اندرز حبیبی -  کارشناس نظارت بر مطب های پزشکی   اتاق: 214   تلفن داخلی: 1044                            مریم جنتی لشکریانی - کارشناس نظارت بر دفاتر کار پیراپزشکی  اتاق: 214   تلفن داخلی: 1048  
افسانه شیخ سفلی - کارشناس نظارت بر مراکز جراحی محدود  اتاق: 214   تلفن داخلی:1083    
پونه خلوت - کارشناس نظارت بر مراکز درمانی سرپایی اتاق 214   تلفن داخلی: 1088

مناطق تحت پوشش:
 مرکز جنوب تهران ( مناطق : 10،11، 16 ، 17،19 )، شهرستان اسلامشهر و شهرستان ری (مناطق: 15،20(

شرح وظایف اداره نظارت بر درمان سرپایی :  
1.    نظارت و پایش عملکرد کلیه مراکز درمانی سرپایی (مطب ، درمانگاه های عمومی و تخصصی و مراکز جراحی محدود ، دفاتر کار و موسسات پزشکی و مراکز درمان سوء مصرف مواد )
2.    نظارت و پایش عملکرد بخش های سرپایی بیمارستانها ( کاردرمانی ، گفتاردرمانی ، شنوایی شناسی ، فیزیوتراپی ، بینایی سنجی ، عینک طبی ، طب کار و...)
3.    نظارت و پایش عملکرد کلینیک های ویژه و درمانگاه های بیمارستانی
4.    بازنگری و تهیه فرمهای بازدید از مطب ها ، دفاتر کار ، درمانگاه ها ، موسسات پزشکی و کلینیک های ویژه
5.    تهیه برنامه عملیاتی و زمان بندی جهت نظارت بر نحوه عملکرد کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی در بخش های دولتی ، خصوصی و خیریه در مرکز جنوب تهران ( مناطق : 10،11، 16 ، 17 ، 19 ) ، شهرستان اسلامشهر و شهرستان ری (مناطق: 15 ،20)
6.    تهیه فرآیندهای مرتبط با شرح وظایف اداره نظارت بر درمان سرپایی
7.    ابلاغ بخش نامه های اجرایی صادره از وزارت متبوع یا دانشگاه به مرکز/ شبکه های تحت پوشش
8.    نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای وزارت متبوع در مراکز درمانی
9.    نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب و ابلاغ شده در بازدید های نظارتی
10.    بازدید از کلینیک ها و پاراکلینیک ها از نظر فضا ، تجهیزات و شرایط لازم جهت اخذ موافقت اصولی ، پروانه بهره برداری و تمدید پروانه یا مجوز دفاتر کار یا موسسات پزشکی
11.    بررسی و تایید نقشه فضای فیزیکی درمانگاه ها و موسسات پزشکی با همکاری مسئول طرح و برنامه معاونت
12.    تعامل با سایر سازمانها از جمله : نظام پزشکی ، سازمان تعزیرات حکومتی ، دادسرای جرایم پزشکی و سازمانهای بیمه گر به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور نظارتی و پیگیریهای مرتبط
13.    اعتباربخشی مراکز جراحی محدود تحت پوشش بر اساس دستورالعمل وزارت متبوع
14.    بازدید و کنترل عدم فعالیت پزشکان هیات علمی دانشگاه در ساعات اداری در بخش خصوصی
15.    آموزش مداوم کارشناسان واحد نظارت بر درمان مرکز/شبکه ها جهت اطلاع از جدیدترین قوانین و دستورالعمل ها و استانداردها در نظارت و ارزشیابی مراکز درمانی
16.    نظارت مستمر بر نحوه استقرار استانداردهای اعتباربخشی در بخش های سرپایی بیمارستانهای تابعه
17.    اعلام بازخورد به مراکز درمانی پیرو بازدید های نظارتی بر حسب نوع نواقص رویت شده در بازدیدها ( تذکر شفاهی ، مکاتبه رفع اشکالات ، تذکر کتبی ، دعوت حضوری )
18.    اخذ تعهد کتبی یا تعهد سند محضری به دنبال دعوت حضوری از افراد متخلف
19.    نظارت بر به کارگیری نیروهای شاغل در مراکز درمانی به منظور جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت یا فاقد مجوز های قانونی
20.    کشف فعالیت های غیر مجاز درمانی که توسط شاغلان حرف پزشکی و یا افراد فاقد صلاحیت انجام می شود و برخورد قانونی با این گونه فعالیت ها
21.    اعلام گزارش بازدید از مراکز متخلف به واحد شکایات جهت معرفی به مراجع ذیصلاح از جمله : نظام پزشکی ، کمیسیون ماده 11 تعزیرات ، سازمان تعزیرات حکومتی ، دادگاه انقلاب توسط
22.    صدور گواهی فعالیت و یا خدمات انجام شده جهت پزشکان و پیراپزشکان در مطب ، کلینیک یا پاراکلینیک ها
23.    مکاتبه با سازمان نظان پزشکی جهت تایید صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان یا مجوز دفاتر کار پیراپزشکان
24.    بررسی و رسیدگی به شکایات واصله در مورد تخلفات پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز درمانی (شکایت یا گزارش کتبی یا از طریق سامانه 190 ) و تهیه و ارسال پاسخ مربوطه به واحد شکایات
25.    پاسخگویی به استعلام صورت گرفته از سوی وزارت متبوع ، سازمان نظام پزشکی و سایر دانشگاه ها و نهادها در خصوص فعالیت یا عدم فعالیت پزشکان یا پیراپزشکان
26.    اعلام مکاتبات محرومیت از فعالیت پزشکان یا پیراپزشکان رسیده از وزارت متبوع به مرکز / شبکه ها ، مراکز جراحی محدود و بیمارستانها جهت دقت نظر در زمان بازدید های نظارتی
27.    نظارت بر نحوه عملکرد بخش های برون سپاری شده سرپایی در بیمارستانها جهت تایید صدور یا تمدید مجوز واگذاری بخش های یادشده
28.    برگزای کمیسیون ماده 39 مراکز درمان سوء مصرف مواد در خصوص صدور یا تمدید پروانه ها ، مجوز داروی اگونیست و بررسی تخلفات مراکز درمان سوء مصرف مواد
29.    تشکیل پرونده الکترونیک و کاغذی برای کلیه مطب ها ، موسسات پزشکی و دفاترکار جهت درج سوابق نظارتی
30.    ارسال آمار ماهیانه عملکرد نظارت بر مراکز درمانی سرپایی(کلینیک ها و پاراکلینیک ها) به وزارت متبوع
31.    اعلام آمار ماهیانه تعداد مراکز درمانی سرپایی و عملکرد اداره نظارت بردرمان سرپایی جهت درج در سالنامه آماری دانشگاه
32.    درج و به روزرسانی دستورالعمل ها ی مرتبط با اداره نظارت بر درمان سرپایی در سایت معاونت درمان
33.    تهیه لیست بازدید ماهیانه (صبح و عصر و شب) کارشناسان اداره نظارت بر درمان سرپایی در ابتدای هرماه
34.    برگزاری جلسات ماهانه ساماندهی نظارت بر مراکز درمانی با مسئولین واحد نظارت بر درمان مرکز / شبکه ها
35.    برگزاری کنفرانس های آموزشی برای مسئولین فنی درمانگاه ها و موسسات پزشکی در خصوص دستورالعملهای نظارتی و بخش نامه های جدید وزارت متبوع
36. آموزش سالیانه به دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه در خصوص شرح وظایف اداره نظارت بر درمان سرپایی


پروتکل روان درمانی

بخشنامه فعالیت مراکز درمان سرپایی اختلال مصرف مواد طبق روال قبل

دستورالعمل فعالیت مراکز MMT در کووید 19

راهنمای درمان آگونیست در پاندمی کووید 19

 دستورالعمل مسمومیت با سرب
مقررات و ضوابط عمومی و اختصاصی تاسیس راه اندازی مرکز

مجموعه دستورالعمل های راه اندازی مرکز سوء مصرف مواد
بخشنامه منطبق نمودن تمام مراکز با پروتکل درمان سوء مصرف مواد با داروهای آگونیست(89/02/22)
پروتکل تنتوراپیوم
راهنمای انتقال درمان از بوپرنورفین به متادون
پروتکل درمان با بوپرنورفین
پروتکل درمان با متادون پاییز 93
پروتکل درمان مادران باردار
سم زدایی
لیست تجهیزات پزشکی مراکز درمان سوء مصرف مواد
دستورالعمل اجرایی برون سپاری نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست (وزارت بهداشت)
دستورالعمل ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست
دستورالعمل اجرایی نظام مراقبت در مسمومیت با سرب
دستورالعمل ثبت مراجعان سامانه اطلاعات درمان سوء مصرف مواد
استاندارد خدمت درمان مصرف آسیب رسان و وابستگی به الکل در واحدهای سرپایی

دستورالعمل اجرایی ارائه بیمه خدمات درمانی به معتادین

تعرفه ها:

تعرفه بخش خصوص سال 1399
تعرفه بخش دولتی سال 1399