معرفی رییس اداره

رییس اداره نظارت بر مراکز درمان سرپایی(شامل : مراکز درمان سوء مصرف مواد ، درمانگاه ها ، موسسات پزشکی ، مطب ها و دفاتر کار)

دکتر محمد رضا چراغزاده     شماره داخلی: 1067                          شماره اتاق: 238