مسئول واحد:  دکتر صفدر زارع حسین آبادی

تلفن داخلی: 1050      اتاق: 228

کارشناسان:     
کارشناس : زهرا زرین آبادی خمسه- کارشناس نظارت بر امور پرتو پزشکی    تلفن داخلی: 1082      اتاق:228
کارشناس: لیلا شهبازی- کارشناس نظارت بر امور پرتو پزشکی    تلفن داخلی: 1023      اتاق:228
کارشناس:  سمیه پناهی دزکوه- کارشناس نظارت بر امور پرتو پزشکی   تلفن داخلی: 1080   اتاق: 228

شرح وظایف گروه:
1. نظارت بر اجرای صحیح استانداردهای تعیین شده  و ارائه خدمات در بخش های پرتوپزشکی
2. ارزیابی اعتباربخشی در بخش های پرتوپزشکی بیمارستانها و واحدهای بهداشتی درمانی تابعه
3. نظارت بر عملکرد بخش های پزشکی هسته ای،PET و یددرمانی، رادیوتراپی، سنگ شکن، آنژیوگرافی، واحدهای دارای دستگاه پرتوزای یونساز و غیر یونساز همچون C_ARM اتاق عمل  و پری اپیکالولیزرو و...
4. بررسی و پژوهش در خصوص کنترل کیفی و عملکرد سیستمهای پرتونگاری و پرتو درمانی
5. انجام بازدید های تایید محل ، تایید سرب کوبی ، تغییر کاربری، افزایش تجهیزات ، عملکرد، تمدید پروانه ها، تغییر نیروی انسانی و ...
6. بررسی و  تایید پلان های ارائه شده از بخش های پرتوپزشکی جهت اخذ مجوزهای قانونی
7. نظارت  بر انجام دزیمتری از موسسات پرتوزای  تحت نظارت .
8. ارزیابی و انجام امور مربوط به  اخذ  مجوز احداث و مجوز کار با اشعه بخش پرتو پزشکی در درمانگاهها، بیمارستانها و موسسات پزشکی و واحدهای تحت نظارت.
9. آموزش و راهنمایی لازم در مورد تاسیس بخش پرتو پزشکی" پزشکی هسته ای ، مرکز تصویر برداری ، رادیوتراپی و سنجش تراکم استخوان ، سنگ شکن ،آنژیوگرافی و pet scan  و......"
10. آموزش و بررسی کیفیت کار دستگاههای مورد استفاده در واحدهای پرتو پزشکی 
11. نظارت ویا رسیدگی به شکواییه های رسیده از واحدهای تحت نظارت
12. نظارت بر مواردحفاظتی و رادیوبیولوژیکی و رعایت اصل ALARA  دربخشهای پرتو پزشکی
13. نظارت و توزیع نیروی انسانی مراکز پرتوپزشکی
14. صدور تاییدیه ها و گواهی فعالیت درخصوص خدمات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی
15. پاسخگویی به استعلامات صورت گرفته از سوی وزارت متبوع ، سازمان نظام پزشکی ، سایر دانشگاهها . نهادها .
16. پیگیری  فعالیتهای غیر مجاز درمانی و یا افراد فاقد صلاحیت صورت میگیرد و برخورد قانونی با این فعالیتها و تعطیلی مراکز غیر مجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذیصلاح
17. نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب و اعلام شده

  دستورالعمل رادیوتراپی به روش IMRT

آیین نامه تاسیس موسسه رادیولوزی و مرکز تصویر برداری پزشکی
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران ( آنژیوگرافی)
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران ( رادیولوژی )
ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی
ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو درمانی

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای

دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین (سندروم داون )
شناسنامه استاندارد سنجض تراکم استخوان

دستوالعمل استفاده از ابزار کمک تشخیصی سونوگرافی توسط متخصص زنان وزایمان

دستورالعمل استفاده از ابزار کمک تشخیصی سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان (2)

راهنمای تریاژ مادر باردار و بیماری کووید 19

دستورالعمل ضدعفونی پروب سونوگرافی در کووید 19

راهنمای کنترل کرونا ویروس در مراکز پرتو پزشکی

 دستورالعمل آندوسکوپی در پاندمی کووید 19

دستورالعمل رادیوتراپی در پاندمی کووید 19

استاندارد نهایی سنجش تراکم استخوان (2)

دستورالعمل خدمات دندانپزشکی در کووید 19

راهنمای کرونا ویروس در مراکز دندانپزشکی در کووید 19

دستورالعمل خدمات پاراکلینیکال دندانپزشکی در کووید 19

ممنوعیت بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات ( پرتو تشخیصی و درمانی )

 ممنوعیت بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای موسسات پزشکی (پرتو تشخیصی و درمانی)

حذف کامل فیلم رادیولوژی و استفاده از سامانه های الکترونیکی

مشخصات نرم افزار مورد استفاده در سیستم پذیرش

 پـرتـو پـزشـکی

بخشنامه انجام سونوگرافی توسط پزشکان ( 22/04/92)
بخشنامه انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان در حیطه تخصصص مربوطه
بخشنامه منع الزام انجام ماموگرافی با درخواست سونوگرافی و بدون دستور پزشک معالج
بخشنامه عدم اخذ وجه بابت پرینت کلیشه های تصویربرداری

بخشنامه تزریق ماده حاجب
بخشنامه پذیرش بیماران با وزن بالا
ابلاغ ضوابط انجام سونوگرافی توسط متخصصین رادیولوژی

بخشنامه جایگزینی پرینت تصاویر با لوح فشرده و گزارش تصویربرداری پزشکی

بخشنامه انجام سنوگرافی در مطب 19/08/93

رای صادره از سوی شورای آموزش پزشکی و تخصصی در خصوص استفاده از ابزار کمک تشخیصی سونوگرافی

بخشنامه نحوه انجام خدمات آمینو سنتز و کوردوسنتز، CVS و سونوگرافی NT با یابدون NB