معرفی واحد

مسئول واحد: 

هاله حدادپور-                           تلفن داخلی:1114          اتاق:213

شرح وظایف :
تدوین چک لیست بازدیدهای اتاق عمل
انچام بازدیدهای منظم از ااتاق عمل های تحت پوشش
آموزش در خصوص مسائل اتاق عمل