مسئول واحد:
کارشناس: علی اصغر نقش بند   داخلی: 1111  اتاق: 213

شرح وظایف:
   بررسی و اعلام نظر در خصوص محل پیشنهادی متقاضیان راه اندازی و یا توسعه مراکز درمانی تحت پوشش از لحاظ بازدید اولیه.
-    بررسی و اعلام نظر در خصوص نقشه های معماری ارائه شده جهت راه اندازی و یا توسعه مراکز درمانی تحت پوشش.
-    بررسی و اعلام نظر در خصوص تایید ساختمان، تاسیسات و ایمنی مراکز درمانی تحت پوشش از لحاظ بازدید نهایی.
-    بررسی و ارائه گزارش پیشرفت کار عملیات اجرایی مراکز درمانی تحت پوشش.
-    بررسی و پیگیری تمدید پروانه مراکز درمانی تحت پوشش.
-    بازدید، نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای تحت پوشش.
-    بازدید و اعلام نظر در خصوص طرح تحول سلامت در واحد هتلینگ وتفاهم نامه های مربوطه.
-    همکاری مستمر با واحدهای امور بیمارستانها، نظارت، اعتبار بخشی، صدور پروانه ها، اداره امار و مدارک پزشکی، دفتر فنی دانشگاه و وزارت متبوع.