معرفی واحد

مسئول واحد: 

کارشناس: شیما هادوی-                      تلفن داخلی:1037          اتاق:216

شرح وظایف:

1.    نظارت بر کلینیک های ویژه بیمارستانی
2.    ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های حوزه  وزارتی