معرفی واحد

مسئول واحد:

هاله حدادپور- کارشناس اعتباربخشی          تلفن داخلی:1114          اتاق:213

شرح وظایف :
فوکال پوینت برنامه های اعتبار بخشی
برنامه ریز و هماهنگ کننده بازدیدهای ادواری اعتبار بخشی
رابط معاونت و وزارت متبوع در خصوص اعتبار بخشی
رابط معاونت و سازمانهای بیمه گر در خصوص اعتبار بخشی