کارشناسان:
هاله حدادپور- کارشناس اعتباربخشی          تلفن داخلی:1114          اتاق:213
شیما هادوی- کارشناس تغذیه بالینی          تلفن داخلی:1037          اتاق:216
مهناز هادی پور - کارشناس کنترل عفونت     تلفن داخلی: 1034        اتاق: 213
مهندس علی اصغر نقشبند- کارشناس ساختمان تاسیسات    داخلی: 1111     اتاق: 213
احمد کلاهمال - کارشناس کمیته های بیمارستانی- برنامه ریزی بازدیدهای نظارتی  تلفن داخلی: 1593     اتاق: 216  
شرح وظایف:
1. اعتبار بخشی سالانه موسسات درمانی دولتی وخصوصی
2. انجام مکاتبات مربوط به اعتباربخشی بیمارستان ها با وزارت متبوع
3. همکاری در تعیین وتهیه استانداردهای  نظارت بر درمان با معاونت ذیربط
4. ارائه آموزش وراهکارها جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در موسسات درمانی در بخش دولتی وخصوصی
5. بازدید وارزیابی واحدهای درمانی  در رابطه با توسعه ،راه اندازی وایجاد بخشهای جدید
6. همکاری در طراحی پلان اجرائی واحدهای درمانی در مرحله تدوین واجراء
7. رسیدگی به شکایات از مراکز درمانی وارائه گزارش به مافوق
8. مشاوره وهمکاری با مراکز تحت پوشش در پیاده سازی استانداردهای اطاق عمل، مراکز استریلیزاسیون، اورژانس، بخش های ویژه، کمیته های بیمارستانی، واحد تغذیه، ساختمان و تاسیسات
9. برگزاری سمینارها ، کنفرانسها و کلاسهای آموزشی در زمینه شغلی و ایفای نقش پرسنل در واحدهای مرتبط
10. فرایند جذب پزشک جهت قرار داد ماده 88
11. فرایند ارسال مستندات پزشکانk 2 به بیمه ها
12. ثبت نام ضریب کا دستیاران
13. طرح یکماهه دستیاران
14. صدورگواهی پایان تعهدات
15. بررسی و تایید نقشه های بیمارستانها و مراکز درمانی سرپایی.
16. تایید مراکز درمانی جدیدالاحداث در محور تاسیسات، ایمنی و استحکام بنا
17. بررسی پیشرفت کار عملیات اجرایی مراکز درمانی تحت پوشش، جهت تمدید موافقت اصولی
18. ابلاغ فرمت صورتجلسه  و پیگیری کمیته ها به بیمارستانها به منظور یکسان سازی فرمت صورتجلسه ها
19. شرکت در کمیته های بیمارستانها جهت نظارت بر برگزاری منظم کمیته ها
20. دریافت صورتجلسات کمیته ها از بیمارستانها به صورت ماهانه و تجزیه و تحلیل آنها
21. نظارت بر رعایت تعرفه ها( همخوانی دریافتی از بیماران و ارجاعی به بیمه ها توسط مراکز) ، فعالیت اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی و پروانه تاسیس مرکز و مسئول فنی .
22. شناسایی و نظارت بر محلول های تجاری تغذیه ای مورد نیاز مراکز درمانی تحت پوشش
23. بررسی و برآورد تجهیزات مورد نیاز و پیگیری ایجاد دسترسی در مراکز درمانی تحت پوشش
24. انجام مکاتبات مربوط به PKU از سوی وزارت متبوع