رئیس گروه نظارت بر مراکز دندانپزشکی و حرف وابسته ( شامل : درمانگاههای تخصصی دندانپزشکی ، بخش های دندانپزشکی درمانگاههای عمومی ، مطب های دندانپزشکی ، دفاتر کار حرف وابسته شامل کمک دندنپزشکان تجربی ، بهداران تجربی ، دندانسازان تجربی ، لابراتوار دندانسازی ) 

دکتر ذبیحیان شماره تلفن داخلی 1153     شماره اتاق  236  
تلفن مستقیم: 02166769146
کارشناسان :
کارشناس: دکترپرگاری – کارشناس نظارت بر مراکز دندانپزشکی و دندانسازی            شماره داخلی 1152        شماره اتاق 236
کارشناس: دکتر محسنی – کارشناس نظارت بر مراکز دندانپزشکی و دندانسازی       شماره داخلی 1151       شماره اتاق 236
کارشناس: دکتر کیمیا- کارشناس نظارت بر مراکز دندانپزشکی و دندانسازی              شماره داخلی: 1151       شماره اتاق 236

شرح وظائف:
1. نظارت بر مطب های دندانپزشکی و درمانگاههای دندانپزشکی و بخش های دندانپزشکی درمانگاههای عمومی ، بخش های دندانپزشکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور اجرای صحیح استانداردهای تعیین شده
2. نظارت بر دفاتر کار حرف وابسته به دندانپزشکی شامل کمک دندانپزشکان تجربی دندان، بهداران تجربی دندان، دندانسازان، تبصره 5 ، لابراتوارهای پروتزهای دندانی
3. رسیدگی به شکایات مرتبط به دندانپزشکی و حرف وابسته (دندانسازان و غیره )
4. انجام مکاتبات مرتبط با امور دندانپزشکی و دندانسازی
5. تعطیل نمودن مراکز غیر مجاز دندانپزشکی و دندانسازی
6. بررسی و تایید نقشه هاای ارائه شده جهت تاسیس درمانگاه دندانپزشکی و بخش های دندانپزشکی درمانگاههای عمومی
7. برگزاری جلسات با شبکه های تحت پوشش در زمینه نظارت بر امور دندانپزشکی در مناطق تحت پوشش مراکز و شبکه ها
8. برگزاری سمینارها و کنفرانس ها ، کلاس ها و کارگاهای آموزشی در زمینه شغلی و افزایش توان علمی
9. فایلینگ پرونده های دندانپزشکی
10. ثبت گزارشات بازدیدهای انجام شده در فایل Access  و انجام پیگیری در صورت لزوم
11. صدور گواهی اشتغال و اعلام نیاز جهت دندانپزشکان شاغل در بخش خصوصی تحت پوشش
12. ارجاع پرونده متخلفین به مراجع قضائی و یا سازمان نظام پزشکی

چک لیستها

چک لیست نظارت بر مراکز دندانپزشکی
چک لیست نظارت بر دفاتر کار بهداران تجربی و کمک دندانپزشکان تجربی
چک لیست نظارت بر دفاتر کار دندانسازان تبصره 5
چک لیست نظارت بر لابراتوارهای پروتز های دندان

چک لیستها

چک لیست نظارت بر مراکز دندانپزشکی
چک لیست نظارت بر دفاتر کار بهداران تجربی و کمک دندانپزشکان تجربی
چک لیست نظارت بر دفاتر کار دندانسازان تبصره 5
چک لیست نظارت بر لابراتوارهای پروتز های دندان