مسئول گروه رسیدگی به شکایات و تعزیرات: فضه نظری
تلفن مستقیم 66717319        تلفن  داخلی: 1087  اتاق: 228

کارشناسان:
کارشناس: بهارک مرادی- کارشناس امور درمانی (غیر تعرفه ای)    داخلی: 1025       اتاق: 228           
کارشناس: تیمور طالب وند- کارشناس امور قضائی    داخلی: 1089          اتاق: 248
کارشناس: عطیه حبیبی مقدم- کارشناس امور درمانی داخلی: 1025     اتاق: 228
کارشناس: علیرضا محمدی جانب- کارشناس امور تعرفه   تلفن مستقیم: 

 
شرح وظایف واحد:
1. اخذ شکایات درمانی و تعرفه ای از مراکز درمانی تحت پوشش بصورت حضوری و غیرحضوری ، سامانه های 1590 و 1690
2. بررسی شکایت از طریق بازدید ، مکاتبه ، تهیه گزارش و پاسخگوئی به شاکی
3. رسیدگی به شکایات واصله از مراجع دیگر اعم از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر بازرسی دانشگاه و پاسخگوئی به مرجع ارسال شکایت
4. راهنمائی و مشاوره ارباب رجوع جهت طرح شکایت
5. انجام امور مربوط به پرونده های کمیسیون ماده 11
6. انجام مکاتبات با مراجع قضائی
7. اجرای احکام قضائی
8.  ارائه گزارش عملکرد به مقام مافوق
9. پاسخگویی به استعلام های موسسات در سامانه صدور پروانه ها
10. ثبت پرونده های کمیسیون ماده 11 در سامانه وزارت بهداشت