مدیر هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد دانشگاه: دکتر علی گنجعلی خان حاکمی
دکتر گنجعلی خان

 تحصیلات: پزشک عمومی

حوزه مسئولیت: نظارت و هماهنگی تمامی امور مرتبط با اقتصاد سلامت، امور بیمه و اقتصاد درمان، تعرفه و نظام پرداخت، استاندارد سازی خدمات سلامت، استاندارد و ارزیابی تجهیزات پزشکی