سایت help   

کارشناس امور پرستاری: فاطمه میر بازغ
تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری(گرایش آموزش سلامت جامعه)- تلفن داخلی: 1109
شرح وظایف:
ارتقاء کیفی و کمی برنامه های آموزشی ضمن خدمت و مداوم پرستاری: تعیین نیازهای آموزشی کادر پرستاری-  تدوین طرح درس - برآورد هزینه - اخذ مجوز اجرای دوره- تدوین محتوی علمی و سوالات امتحانی دوره های الکترونیکی(غیر حضوری) - برنامه ریزی  و همکاری در اجرای  دوره های آموزشی  - ارزشیابی اثربخشی دوره ها آموزشی - برگزاری کنگره ها و همایش های کشوری پرستاری

ارتقای دانش پرستاری با اجرای تحقیقات کاربردی در زمینه های مختلف :
1. نیاز سنجی پژوهشی و تعیین الویت‌های تحقیقات پرستاری
2. اجرا ی طرحهای پژوهشی  و انجام مطالعات موردی بر حسب نیاز
3. استخراج  و بررسی شاخص های ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری

چک لیست آموزش و توانمند سازی پرستاران( آخرین ویرایش طبق اعتباربخشی)

چک لیست ارزیابی توانمندی های حرفه ای
چک لیست های ارزیابی عملکرد کار با تجهیزات
فلوچارت آموزش پرسنل جدید الورود
فرآیند برگزاری آزمون های توانمندی اولیه و دوره
فرآیند نیازسنجی آموزشی مطابق با استانداردها
فرم طرح درس جهت تدوین دوره آموزشی
لیست پیشنهادی توانمندی های حرفه ای
فرم برنامه توسعه فردی 

فایل تکمیلی تشخیص های پرستاری  NANDA(2018-2020)

 چک لیست ارزیابی صلاحیت و مهارت های نخصصی پرستار چشم
چک لیست ارزیابی صلاحیت و مهارت های نخصصی پرستار دیالیز
چک لیست ارزیابی توانمندی های حرفه ای پرستار CCU
 چک لیست ارزیابی توانمندی های حرفه ای پرستار ICU
چک لیست ارزیابی مهارت مراقبت قبل و بعد از شوک درمانی
 چک لیست ارزیابی صلاحیت و مهارت های نخصصی پرستار در پانسمان پوست
لیست مهارت های نخصصی بالینی ضروری پرستار PICU

چک لیست مهارت های تخصصی بالینی پرستار بخش روانپزشکی کودک و نوجوان
چک لیست مهارت های تخصصی بالینی پرستار بخش روانپزشکی
چک لیست مهارت های تخصصی پرستاران جدیدالورود بخش اورژانس روانپزشکی

راهنمای اخلاقی:

- راهنمای COPE
- راهنمای اخلاقی کار آزماییهای بالینی
- منشور اخلاق در انتشارات علمی دانشگاه
- فرم کلی رضایتنامه آگاهانه
- کدهای حفاظت از آزمودنی در پزوهش های علوم پزشکی
- چک لیست ملاحظات اخلاقی طرح های پژوهشی با سوژه انسانی
- چک لیست رضایت آگاهانه

- راهنمای اخلاق در انتشار آثار

راهنمای پژوهشگر:

- نمونه قرارداد طرح های پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- راهنمای انجمن اروپایی سردبیران علمی (EASE) برای نویسندگان و مترجمان، جهت انتشار مطالب به زبان انگلیسی
- ( Guide to the hardvard style of Referencing(September 2010
- ( TUMS) ( International Network for the Availability of scientific Information (INASP)
- فرم پیشنویس طرح پژوهشی در نظام سلامت
- فرم برنامه عملیاتی جهت اعمال نتایج تحقیقات در HSR
- فهرست مجلات بیومدیکال ایرانی نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI
- فهرست مجلات بیو مدیکال ایرانی نمایه شده در بانک اطلاعاتی Pub Med/Medline
- Plagiarism چیست؟
- فرم پیش نویس طرح پزوهشی  
- معرفی سایت های تخصصی پزوهش کشور
- ینک های مرتبط
راهنمای affiliation دانشکده های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
- راهنمای affiliation بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
- برنامه همایش های پرستاری استان تهران در سال 1397

- ISSN

- فهرست مجلات نامعتبر و جعلی

نحوه تشکر و قدردانی در مقالات علمی

راهنمای نحوه نگارش گزارش نهایی طرح پژوهشی

راهنمای رفرنس نویسی به سبک ونکوور