سایت help   

کارشناس مسئول نیروی انسانی: پریوش آجودانی
تحصیلات: کارشناس ارشد (مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)- تلفن داخلی: 1101
کارشناس امور پرستاری: زهرا اسکندری
تحصیلات: کارشناس ارشد  (مدیریت منابع انسانی)- تلفن داخلی: 1108
کارشناس امور پرستاری: معصومه صفرنیا
تحصیلات: کارشناس (پرستاری )- تلفن داخلی: 1012
کارشناس امور پرستاری: زینب بوربور
تحصیلات: کارشناس ( پرستاری) تلفن داخلی: 1101

شرح وظایف:
توسعه ی کمی و کیفی کادر پرستاری در بیمارستانهای تابعه دانشگاه: بررسی وضعیت  موجود نیروی انسانی پرستاری - بررسی تعداد تخت فعال و تعیین تخت موزون -  برآورد نیروی مورد نیاز و ارائه اطلاعات به معاونت توسعه - نظارت مستمر برچیدمان صحیح کادرپرستاری در شیفت های مختلف
 همکاری در استخدام وبکارگیری کادر پرستاری(مصاحبه و آزمون مهارتی)