سایت help   

کارشناس مسئول پرستاری(آموزش سلامت و حفظ حقوق بیمار): زینب شهپری
تحصیلات: کارشناس ارشد آموزش بهداشت- تلفن داخلی: 1107
کارشناس امور پرستاری: زهرا ایمانیان 
تحصیلات: دکترای حرفه ا ی  پرستاری - تلفن داخلی: 1106
شرح وظایف:
افزایش دانش و مهارت خود مراقبتی بیماران با استقرار نظام جامع آموزش سلامت به مددجو در واحدهای تحت پوشش دانشگاه:
تدوین، بررسی و اصلاح محتوای آموزشی، بررسی و اصلاح رسانه آموزشی تهیه شده  از سوی مراکز - ارزیابی شاخص های استقرار نظام آموزش به بیمار در بیمارستانها- بار گذاری رسانه های آموزشی در سایت آموزش به بیمار  با آدرسwww.help.tums.ac.ir و بروز رسانی سایت- بررسی شکایات بیماران  از مراکز درمانی و پیگیری، تهیه گزارش و ارسال به واحدهای مربوطه - پیگیری امور فرهنگی و حرفه‌ای نظیر برگزاری روز پرستار ، هفته سلامت و...