سایت help   

زهرا اسکندری کارشناس بررسی مرگ کودک 1تا 59 ماهه داخل بیمارستانی( تلفن داخلی 1108)
فاطمه پولادی کارشناس مرگ کودک 1تا 59 ماهه داخل بیمارستانی( تلفن داخلی 1106)

نسبت مرگ و میر کودکان از مهمترین شاخص هایی است که نشاندهنده توسعه کشورهاست.علت انتخاب این شاخص به عنوان نمایه توسعه،تاثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی در کاهش یا افزایش آن است.
این شاخص تابعی از وضعیت سواد کودکان، شبکه راه های روستایی، دسترسی به فوریت های پزشکی، هزینه خدمات درمانی، وجود شبکه های ارتباطی مخابراتی، درآمد خانوار و... می باشد.
نظام مراقبت مرگ کودکان 1تا59 ماهه از نیمه دوم سال 1385 به صورت آزمایشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور آغاز شد و به صورت کشوری از سال 1386 در سراسر دانشگاه های کشور به اجرا درآمد.
این نظام با هدف کلی کاهش مرگ ومیر کودکان از طریق بررسی تاریخچه هرمورد مرگ کودک از زمان بروز اولین علامت خطر تا فوت تلاش می کند با شناخت عوامل مساعدکننده و قابل مداخله مرگ کودکان، با تهیه اقدامات مداخله ای آنها را کنترل نموده ویا اثر آنها را کاهش دهد.
کمیته دانشگاهی و معاونت درمان مرگ کودک 1تا 59 ماهه از مرداد ماه سال 1395 تشکیل گردیده است و جلسات این کمیته هر شش ماه یکبار برگزار می گردد.
نظر به اهمیت پایش مرگ کودک در سطح کشور, آمار مرگ کودکان بیمارستان ها در این خصوص توسط رابطین مرگ کودک 1 تا59 ماهه, از طریق آدرس زیر وارد می گردد:  www.health.gov.ir      
1- ورود کاربری و رمزعبور      
2- دفتر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس
3- اداره سلامت کودکان           
4- نظام مراقبت مرگ کودکان