سایت help   

مسئول بررسی اجرای طرح انتخاب کادر پرستاری نمونه در بیمارستان های حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران:

فاطمه پولادی تلفن داخلی: 1106

طرح انتخاب کادر پرستاری نمونه:

طرح انتخاب کادر پرستاری نمونه از انتهای شهریور ماه 1397 در 14 بیمارستان دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد. طی جلسات و نظرسنجی های وسیع و گسترده واحد مدیریت امور پرستاری با مدیران پرستاری و کادر پرستاری بیمارستان ها ، چک لیست ارزیابی و روش اجرای این طرح طراحی شد.
 تعریف :  
فرایند انتخاب کادر پرستاری نمونه دانشگاه در زمینه اخلاق و عملکرد حرفه ای می باشد که سالانه طی مراسم روز پرستار از افراد نمونه تقدیر خواهد شد.
گروه های مورد ارزیابی به ترتیب شامل:
سوپروایزر- سرپرستار- پرستار-کاردان و کارشناس هوشبری - کاردان و کارشناس اتاق عمل- کاردان و کارشناس مامایی(فقط همکاران مامایی که در بخش های بیمارستانی به امر مراقبت از بیمار مشغولند، در این طرح گنجانده خواهند شد)- بهیار - کمک بهیار/ بیماریار می باشد.
-    کادر پرستاری که حداقل به مدت یکسال اشتغال به کار در آن مرکز داشته باشند.
معیار پذیرش ارزیابی جهت تعیین " کادر پرستاری نمونه ":

•    در همه محورها امتیاز کامل دریافت کرده باشد.
زمان ارزیابی:
•    دو ماه قبل از روز پرستار، چک لیست ها جمع آوری و تحلیل شده سپس افرادی که نمره کامل را دریافت نموده اند در کارگروه معرفی می گردند.
روش اجرا:
•    تشکیل کارگروه در هر بیمارستان با حضور نماینده مدیریت امور پرستاری دانشگاه، مترون،سوپروایزران
( بالین+آموزشی+آموزش به بیمار+کنترل عفونت)
•    اعلام سهمیه تعداد پرستاران نمونه از هر بیمارستان براساس رده های مختلف کادر پرستاری ازسوی مدیریت امور پرستاری دانشگاه
•    برگزاری جلسه توجیهی برای سرپرستاران و سوپروایزران توسط رابط محترم بیمارستان( در صورت نیاز، درخواست از نماینده واحد مدیریت امور پرستاری برای حضور در جلسه توجیهی)
•    چاپ و تکثیر چک لیست و ارائه به سرپرستاران بخش ها (اجرا به صورت اتوماسیونی و الکترونیک هم امکانپذیر می باشد).
•    تکمیل چک لیست کادر پرستاری بخش توسط هر سرپرستار در محدوده زمانی مشخص
•    تکمیل چک لیست سرپرستاران توسط مترون با مشارکت سوپروایزران در محدوده زمانی مشخص
•    تکمیل چک لیست سوپروایزران توسط مترون در محدوده زمانی مشخص
•    جمع آوری و نگهداری چک لیست ها توسط رابط محترم بیمارستان در دفتر پرستاری
•    آنالیز چک لیست ها توسط رابط بیمارستان و نماینده مدیریت امور پرستاری دانشگاه
•    انتخاب نهایی کادرپرستاری نمونه به تفکیک رده های مختلف طبق سهمیه اعلام شده
•    تهیه صورتجلسه توسط نماینده مدیریت امور پرستاری دانشگاه
•    تقدیر و تشکر از کادر پرستاری نمونه در روز پرستار با لوح تقدیر و تندیس