مسئول روابط عمومی: نجمه باهو طرودی
تحصیلات: کارشناس مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 66720438-021   داخلی 1126
شماره نمابر: 66707684-021