موردی برای نمایش وجود ندارد.

مسئول آی تی و خدمات پشتیبانی: گودرز اسماعیل بیگی  
تلفن داخلی: 1022

 

موردی برای نمایش وجود ندارد.
کارشناس انفورماتیک: مهندس رضوی ( تلفن داخلی: 1035 )

نقلیه: بیژن دهدهی (تلفن داخلی: 1017)