کیانی بارز - رییس امور اداری رییس امور اداری: مهرداد کیانی بارز
تلفن داخلی: 1003

شرح وظائف:
  نظارت بر حسن اجرای قوانین، آیین نامه ها بخشنامه ها و دستورالعمل ها
پیش بینی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و برآورد تجهیزات ، لوازم و ابزار لازم در سطح قسمت های تحت سرپرستی
اقدام در مورد مکاتبات واحد محل خدمتی با مراجع و سایر موسسات و نیز حضور در مراجع و محاکم اداری و قضایی به عنوان نماینده واحد محل خدمت در حدود اختیارات تفویضی
نظارت و سرپرستی قسمت های اداری (دبیرخانه، کارگزینی، خدمات، انبار، تدارکات، امور قراردادها، امور رفاهی ...) حسب مورد
نظارت بر ارزشیابی و عملکرد کارکنان تحت سرپرستی به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده- تهیه گزارش از فعالیتها، پیشرفتها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه
برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین بخشی در سایر قسمتهای محل خدمت
ارتقاء سطح معلومات اداری از طریق طی دوره های آموزش شغلی وبرنامه های نرم افزاری
انجام کلیه اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می شود
تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل جهت صدور احکام تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی و احتساب سابقه، انتصاب و تغییر عنوان
نظارت بر امور مربوط به انعقاد قراردادها و شرکت در جلسات دانشگاه
نظارت بر امور مربوط به حضور و غیاب کلیه کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی و ..)
نظارت بر انجام به موقع کلیه مکاتبات دبیرخانه
نظارت بر جذب و ترخیص نیروهای طرحی و پیگیری در خصوص افزایش تعداد نیروهای طرحی
نظارت بر صدور به موقع کلیه احکام کارکنان
فعالیت در حوزه تحول اداری و تشکیل کمیته مربوطه

کارشناسان:

بهاره بهزاد پو- کارشناس امور اداری ( تلفن داخلی: 1130)
آرزو بیاتی راد-کارشناس تعالی سازمان (کارگزین) (تلفن داخلی:1130)
مریم قاسمی - کارشناس امور رفاهی ( تلفن داخلی: 1050 )
زهرا پورهاشم - دبیرخانه ( تلفن داخلی: 1015 )
زیبا زهیرفر - دبیرخانه ( تلفن داخلی: 1015 )
نرگس خاتون سرحدی شمالی - بایگانی ( تلفن داخلی: 1057 )
حسن رنجبر: نامه رسان ( تلفن داخلی: 1014 )


کارشناس امور اداری ( بهاره بهزادپور)

•    انجام امور مربوط به تبدیل وضع استخدامی پرسنل
•    صدور احکام پرسنل
•    انجام امور مربوط به ارتقاء پرسنل ( رتبه و طبقه )
•    انجام امور مربوط به بازنشستگی
•    احتساب سنوات دولتی و تجربی کارکنان
•    انجام امور مربوط به انتقال حق بیمه و تعیین بدهی سنوات کارکنان
•    انجام مراحل استخدام نیروی طرحی – پایان طرح و توقف طرح
•    مکاتبات و صدور احکام ماموریت آموزشی
•    مکاتبات و صدور مرخصی بدون حقوق
•    انجام امور مربوط به ماموریت های داخلی پرسنل و ماموریت به خارج از سازمان
•    اخذ تاییدیه تحصیلی واحتساب مدرک تحصیلی پرسنل
•    تهیه گزارشات آماری پرسنل و بروزرسانی آن
•    تمدید قرارداد استخدام پرسنل پیمانی
•    انجام مکاتبات اداری
•    انجام تسویه حساب سالانه پرسنل قراردادی
•    تهیه بخشنامه های داخلی
•    پاسخ به بخشنامه های وارده و تهیه گزارشات لازم
•    ارزشیابی پرسنل قراردادی
•    انجام امور مربوط به تسویه حساب پرسنل
•    انجام مکاتبات و امور مربوط به انتقال قطعی پرسنل
•    صدور مجوز حق محرومیت از مطب
•    انجام امور مربوط به تخلفات اداری
•    بررسی تشکیلات سازمانی و اعمال تغییرات
•    برقراری حق اولاد و عائله مندی پرسنل
•    انجام امور مربوط به مرخصی زایمان و صدور احکام مربوطه

کارشناس تعالی سازمان( کارگزین) ( آرزو بیاتی راد )
•    انجام امور مربوط به تبدیل وضع استخدامی پرسنل
•    صدور احکام پرسنل
•    انجام امور مربوط به ارتقاء پرسنل ( رتبه و طبقه )
•    انجام امور مربوط به بازنشستگی
•    احتساب سنوات دولتی و تجربی کارکنان
•    انجام امور مربوط به انتقال حق بیمه و تعیین بدهی سنوات کارکنان
•    انجام مراحل استخدام نیروی طرحی – پایان طرح و توقف طرح
•    مکاتبات و صدور احکام ماموریت آموزشی
•    مکاتبات و صدور مرخصی بدون حقوق
•    انجام امور مربوط به ماموریت های داخلی پرسنل و ماموریت به خارج از سازمان
•    اخذ تاییدیه تحصیلی واحتساب مدرک تحصیلی پرسنل
•    تهیه گزارشات آماری پرسنل و بروزرسانی آن
•    تمدید قرارداد استخدام پرسنل پیمانی
•    انجام مکاتبات اداری
•    انجام تسویه حساب سالانه پرسنل قراردادی
•    تهیه بخشنامه های داخلی
•    پاسخ به بخشنامه های وارده و تهیه گزارشات لازم
•    ارزشیابی پرسنل قراردادی
•    انجام امور مربوط به تسویه حساب پرسنل
•    انجام مکاتبات و امور مربوط به انتقال قطعی پرسنل
•    صدور مجوز حق محرومیت از مطب
•    انجام امور مربوط به تخلفات اداری
•    بررسی تشکیلات سازمانی و اعمال تغییرات
•    برقراری حق اولاد و عائله مندی پرسنل
•    انجام امور مربوط به مرخصی زایمان و صدور احکام مربوطه

رفاهی ( خانم مریم قاسمی )
•    انجام امور مربوط به بیمه تکمیلی پرسنل
•    انجام امور انواع وام های اعطائی
•    انجام امور مربوط به دانش آموزان ممتاز
•    انجام امور مربوط به تسهیلات رفاهی و اقامتگاه های تحت نظر دانشگاه
•    انجام امور مربوط به دوره های آموزشی و شناسنامه آموزشی پرسنل
•    تهیه ذخیره مرخصی سالانه پرسنل
•    پایش و رفع مشکلات ورود و خروج کارکنان
•    انجام امور مربوط به مرخصی های استحقاقی ، استعلاجی کارکنان
•    تهیه گزارش کارکرد ماهیانه افراد
•    ارسال کارکردپرسنل های مامور به واحدهای مبدا

دبیرخانه ( خانمها زهرا پورهاشم و زیبا زهیرفر )

•    ثبت نامه های وارده و صادره
•    تحویل نامه های صادره به نامه رسان و یا ذینفع و کنترل آن

نامه رسان  ( آقای حسن رنجبر)

•    بررسی نامه های پستی و آماده سازی جهت پست
•    توزیع نامه های صادره به مراکز و واحدهای تحت نظر این  و .....

بایگانی ( نرگس سرحدی )
•    ضبط و حفظ مدارک و نامه ها در پرونده های پرسنل
•    ارسال پرونده ها به واحد کارگزینی
•    تشکیل پرونده جهت ورودی و تکمیل فرمهای مربوطه


1  اسامی برندگان قرعه کشی الکترونیک دور دوم سهمیه وام در تاریخ 1 آذر 1396:


قرض الحسنه مهر ایران (000/000/100 ریال)

آقای امید خسروی

آقای تیمور طالب وند  

خانم زینب شهپری

ذخیره: خانم رویا اندرز حبیبی

قرض الحسنه بانک ملت (000/500)

خانم نرگس عبداللهی

خانم فاطمه سادات حسینی قمصری

خانم مژگان داداشی

ذخیره: خانم خاتون سرحدی