دکتر رحمانی مشاور اجرایی معاون درمان دانشگاه: دکتر حجت رحمانی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

تحصیلات: دکترای تخصصی مدیریت بهداشت و درمان