دکتر علی پور 

   معاون درمان: دکتر صدف علی پور

گروه آموزشی: گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
شماره تماس: 66760433-021
شماره نمابر:  66707684-021