سرپرست دبیرخانه تحول نظام سلامت: دکتر عباس مومنیدکتر مومنی
تحصیلات: دکتری عمومی
تلفن داخلی: 1156

شرح وظائف: مدیریت فعالیت های دبیرخانه تحول نظام سلامت در راستای پیاده سازی، اجرا و پایش صحیح و به موقع دستورالعمل ها در سطح معاونت  بیمارستان های تحت پوشش، گردآوری اطلاعات و آمار مرتبط، آنالیز، کارشناسی و گزارش دهی منظم نتایج و طراحی مداخلات در جهت اجرای بهینه برنامه ها.

 

کارشناس دبیرخانه تحول نظام سلامت: فائزه فرتاج
تحصیلات: کارشناس مدیریت بیمارستانی / تلفن داخلی: 1052