نقشه سایت

صفحه نخست

معاونت درمان

واحدهای تابعه

مدیریت درمان

اداره امور آزمایشگاهها

اداره بیماریهای خاص و پیوند اعضا

اداره صدور پروانه ها

اداره آمار و مدارک پزشکی

کمیسیون پزشکی

اداره اعتبارات

اداره تجهیزات پزشکی

واحد نظارت بر مراکز دندانپزشکی

مدیریت امورپرستاری

مدیر پرستاری دانشگاه

گروه کنترل کیفی

گروه آمار نیروی انسانی

گروه آموزش و پژوهش

گروه آموزش بیمار

ثبت سکته های قلبی

ثبت مرگ کودک و نوجوان

طرح ناب

مدیریت نظارت و اعتبار بخشی

مدیر نظارت و اعتباربخشی

گروه نظارت و اعتباربخشی بیمارستان ها

اورژانس های بیمارستانی

بخش های ویژه بیمارستانی

کنترل عفونت

واحد تغذیه

واحد تاسیسات و ساختمان

اداره نظارت بر مراکز درمان سرپایی

گروه نظارت بر مراکز پرتو پزشکی

واحد درمان سوء مصرف مواد

'گروه تخصصی ارتقاء کیفیت و حاکمیت بالینی

گروه رسیدگی به شکایات

گروه مامایی

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

اداره حسابداری

امور اداری

IT و امور عمومی

آیین نامه ها و بخشنامه ها

ارتباط با ما

روابط عمومی

طرح تحول نظام سلامت

نتایج کمیسیون پزشکی

لینکهای بالای صفحه