آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1394
عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه: شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت برای آزمایشگاه های پزشکی ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
بررسی وضعیت استقرار طرح تحول سلامت در معاونت درمان ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
افزایش ظرفیت تخت های ویژه بیمارستانی، استاندارد سازی و افزایش تخت های کلینیک ویژه، موضوع این هفته تحول سلامت ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
بازدید تیم اعتباربخشی از بیمارستان بهرامی ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
برگزاری کارگاه تغذیه و رژیم درمانی در بیماری های کلیوی ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
برگزاری جلسه کارگروه ایمنی بیمار در معاونت درمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۴
نشست مشترک مسئولین بخش میکروب شناسی آزمایشگاه بیمارستانی با اداره امور آزمایشگاه ها ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
استفاده از پودر گلوکز خوراکی دارای استاندارد و تاییدیه توسط آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ۹ خرداد ۱۳۹۴
استقرار مرحله اول از برنامه تعهد حرفه ای در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹ خرداد ۱۳۹۴
گفتگو با دکتر عباسی در خصوص روند اعتبار بخشی ۳ خرداد ۱۳۹۴
برگزاری کمیته کنترل عفونت دانشگاه ۳ خرداد ۱۳۹۴