ارزش های نسبی خدمات  
درآمد 
تعرفه خدمات  
ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات 

مدیر اداره: م.محمدخانی
امروزه اقتصاد بیمارستان از جمله علوم کاربردی است که مدیریت عملکرد بیمارستان، هزینه ها و منابع آنرا در جهت افزایش توانایی و استفاده بهینه از منابع و محدودیت منطقی هزینه ها  با مستندات و روشهای جمع آوری داده های اقتصادی درمانی را محقق می سازد.با این دیدگاه در سال 1389 با توجه به سیاستهای مذکور وهم چنین از طرفی وجود ذی نفعان متعدد در حوزه سلامت(سازمان های بیمه گر و بیمارستانهای دولتی )اهمیت وجود مرکزی جهت برقراری ارتباط هر چه نزدیک تر را پررنگ می نماید و  به همین منظور تشکیل اداره اعتبارات  به صورت متمرکزدرمعاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران شکل گرفت و این اداره با تکیه بر روشهای علمی ارتقاء بهره وری، برقراری عدالت و  با هدف کسب رضایت مشتریان به فعالیت خود  می پردازد.
تلفن مستقیم:  66707532-021
کارشناسان اداره اعتبارات:
زهرا معبود مژدهی: (کارشناسی مدیریت خدمات بهداشت و درمان) کارشناس امور تعرفه و مصدومین ترافیکی بخش خصوصی داخلی: 1077
شمسی اختیار: (کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمان) کارشناس امور تعرفه و بیمه  داخلی: 1118
مریم جنتی:  (کارشناسی مدیریت خدمات و بهداشت و درمان) کارشناس امور تعرفه و بیمه و کارشناس سامانه 1690  داخلی: 1009 
امینه اعلایی نژاد: ( کارشناس پرستاری )کارشناس امور تعرفه،بیمه و مصدومین ترافیکی   داخلی: 1009
معصومه رفیعی: دیپلم و متصدی امور نیازمندان  داخلی: 1009

 

 بخشنامه وزارت بهداشت - گلوبال 1395
 بخشنامه وزارت رفاه - گلوبال 1395
 ابلاغ تعرفه گلوبال - 1395
 بخشنامه وزارتی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1395
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی سال 1395
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی و خیریه در سال 1395
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال 1395
 مصوبه تعرفه بخش دولتی - 1394
 مصوبه تعرفه بخش خصوصی - 1394
بخشنامه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی (1393) 
بخشنامه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی-1- (1393)
بخشنامه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی-2- (1393)
بخشنامه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی-3- (1393)
بخشنامه تعرفه های خدمات آزمایشگاهی در بخش دولتی، غیر دولتی و خصوصی(1393)
بخشنامه تعرفه های خدمات پرتو پزشکی در بخش دولتی، غیر دولتی و خصوصی(1393)
راهنمای تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت(1393)
ابلاغ ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات
ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات
 تعرفه مراکز خیریه
 تعرفه مراکز عمومی غیر دولتی
بخشنامه وزیر بهداشت ( تعرفه آمبولانس سال 1394)
بخشنامه معاون وزیر بهداشت ( تعرفه آمبولانس سال 1394)
دستورالعمل تعرفه آمبولانس بخش دولتی و غیر دولتی در سال 1394

درسنامه اقتصاد سلامت - محاسبه هزینه ها 
بررسی علل کسورات صورتحساب بیمه ای و ارایه ی راهکارهای پیشنهادی در بیمارستان سیدالشهداء( سعید کریمی، سحر وصال، سعیده سعید فر، محمد رضا رضایتمند)
مستند سازی مدارک پزشکی و کسورات اعمال شده اداره بیمه خدمات درمانی( ناهید توکلی، سکینه سقائیان نژاد، دکتر محمد رضا رضایتمند، دکتر فرهاد مشاوری، ایرج قادری)
علل کسورات اعمال شده از سوی بیمه تامین اجتماعی در بیمارستان های علوم پزشکی کاشان( رضا صفدری، مهتاب کرمی، مریم معینی)
راهکارهای کاهش کسورات بیمه ای
بررسی میزان کسورات اعمال شده سازمان های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی در بیمارستان های خرم آباد 
بررسی و مقایسه کسورات بستری شدگان بیمه شده تامین اجتماعی در بیمارستان باهنر و ارجمند استان کرمان
میزان و علل کسورات اعمال شده به صورتحساب های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
اولویت بندی عوامل کسورات بیمه ای پرونده های بستری بیمارستان شهید محمدی بندر عباس به روش آنتروپی شانون
نقش مستند سازی در کسورات بیمارستانی - مهتاب کرمی