رییس اداره امور آزمایشگاه ها: دکتر شعبان علیزاده
تلفن داخلی: 1112

کارشناسان:

علیرضا رنجبریان - کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1098 )
زهره تالهی - کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1099 )
آناهیتا صداقت - کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1100 )
سارا رضا نژاد -کارشناس نظارت
بر امور آزمایشگاه ها( تلفن داخلی: 1039 ))
معصومه براتی- کارشناس نظارت
بر امور آزمایشگاه ها
علیرضا خوشبختی-
کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها

شرح وظائف:
مجری خط مشی و دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت،ریاست دانشگاه ومعاون درمان. 
ممیز ی و نظارت بر مراکز آزمایشگاهی تحت پوشش وتحلیل نتایج و انجام اقدامات قانونی در صورت نیاز.
 اعتبار بخشی آزمایشگاه های بیمارستانی در قالب تیم معاونت درمان.
برگزار ی کمیسیون ماده 20 اداره امور آزمایشگاه ها .
انعکاس بخشنامه ها و دستورالعمل ها به مراکز تحت پوشش .
انجام   فعالیت های مرتبط با پروانه های آزمایشگاهی اعم از تاسیس،مسؤلیت فنی،ابطال ،تمدید،جابه جائی و. . .
انجام مکاتبات اداری و استعلام دانشگاه ها.
شرکت در جلسات و کمیته های علمی،مشورتی،اجرائی .
برگزار کننده  جلسات آموزشی(کارگاه و کنفرانس) جهت کارشناسان ومسؤلین فنی مراکز تحت پوشش.
پاسخگویی به ارباب رجوع.
تنظیم آمار و اطلاعات  آزمایشگاه های تحت پوشش.
ارزیابی نقشه ها و پلان های  آزمایشگاه ها .
پیگیری شکایات واصله.
اظهار نظر کارشناسی در واگذاری آزمایشگاه های دولتی .
همکار ی با  ستاد بحران در معاونت درمان.
همکاری با اداره تجهیزات پزشکی واظهار نظر کارشناسی مرتبط با تجهیزات آزمایشگاهی.
تدوین برنامه عملیاتی اداره امور آزمایشگاه ها  متناسب با نیازها.

فراخوان جلب مشارکت آزمایشگاه های پزشکی در تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم

الزام آزمایشگاه های تحت پوشش به ثبت مشکلات تامین تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی در سامانه اعلام کمبودها  
دستورالعمل چک لیست جامع بازدید نظارتی از آزمایشگاه های پزشکی - ویرایش 1398
دستورالعمل چک لیست بازدید سرزده از عملکرد آزمایشگاه های پزشکی - ویرایش 1398
بخشنامه تعرفه آزمایش تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم
آیین نامه تاسیس آزمایشگاه
بخشنامه تعرفه خدمات انتقال خون
بخشنامه معرفی بانک های اطلاعاتی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی

بخشنامه وزارتی ثبت موارد سرطان ( شماره 3489 اردیبهشت 95)

بخشنامه آزمایشگاه مرجع سلامت مبنی بر مجاز بودن شربت خوراکی دکستروز محصول شرکت داروسازی آرمان بهبود سینا
بخشنامه وزارتی با موضوع نظارت جدی بر تبلیغات امور پزشکی در فضای مجازی (21 بهمن 96)
دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی، تبلیغ و آگهی
نامه معاونت درمان وزارت بهداشت در خصوص ثبت آنلاین گزارش پاتولوژی سرطان
شیوه نامه ثبت برخط گزارش پاتولوژی سرطان

دستورالعمل اجرایی مربوط به تمدید پروانه های آزمایشگاهی:

پیوست 1  : لیست کتب و منابع قابل قبول آزمایشگاه مرجع سلامت .
پیوست  2 : شرح وظایف موسس ،مسئول فنی دائم و موقت آزمایشگاه .
پیوست 3 : فلوچارت تمدید پروانه های قانونی .
پیوست 4 : دستورالعمل پیگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی .
پیوست 5 : فلوچارت رسیدگی به شکایات در خصوص تمدید پروانه توسط آزمایشگاه مرجع سلامت .
پیوست 6 : شایعترین چالش ها در فرآیند های سیستم مدیریت کیفیت در بخش دولتی و خصوصی .
پیوست 7 : تعهدنامه مهر و امضاء شده آزمایشگاه  به مراکز بهداشتی .