دکتر عباسی

 مدیر اداره نظارت و اعتبار بخشی:دکتر نسرین عباسی

تحصیلات: دکترای عمومی

تلفن : 66720438                    تلفن داخلی: 1065

شماره اتاق: 212