رییس اداره نظارت بر مراکز درمان سرپایی(شامل : مراکز درمان سوء مصرف مواد ، درمانگاه ها ، موسسات پزشکی ، مطب ها و دفاتر کار): دکتر محمد رضا چراغزاده
شماره داخلی: 1067                          شماره اتاق: 238

کارشناسان: 
کارشناس: مژگان داداشی - کارشناس نظارت بر درمانگاه ها و موسسات پزشکی  اتاق: 214   تلفن داخلی: 1154    
کارشناس:رویا اندرز حبیبی-  کارشناس نظارت بر مطب ها و دفاتر کار    اتاق: 214 تلفن  داخلی: 1044        
کارشناس:   زهرا گوهری  - کارشناس نظارت بر مطب ها و دفاتر کار    اتاق: 214 تلفن داخلی: 1083     
کارشناس: سیده رحیمه قریشی- پاسخ به استعلام تخلفات جهت دریافت پروانه های قانونی  اتاق: 214 تلفن داخلی: 1048  
افسانه شیخ سفلی- کارشناس نظارت مراکز درمانی و مراکز جراحی محدود  اتاق: 214  داخلی:1083    
مناطق تحت پوشش:
 مرکز جنوب تهران ( مناطق : 10،11، 16 ، 17،19 )، شهرستان اسلامشهر و شهرستان ری (مناطق: 15،20)

شرح وظایف:
1. نظارت و پایش عملکرد کلیه مراکز درمانی تحت پوشش
2. نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای وزارت متبوع
3. نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب و اعلام شده
4. بازدید مراکز از نظر فضا ، تجهیزات و شرایط لازم برای اخذ موافقت اصولی ، پروانه بهره برداری و تمدید پروانه یا مجوز دفاتر کار یا موسسات پزشکی
5. بازدید و کنترل عدم فعالیت پزشکان هیات علمی دانشگاه در ساعات اداری در بخش خصوصی
6. کنترل بر به کارگیری نیروهای شاغل در مراکز درمانی به منظور جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت یا فاقد مجوز های قانونی
7. کشف فعالیت های غیر مجاز درمانی که توسط شاغلان حرف پزشکی و یا افراد فاقد صلاحیت انجام می شود و برخورد قانونی با این گونه فعالیت ها
8. معرفی افراد متخلف به مراجع ذیصلاح از جمله : نظام پزشکی ، کمیسیون ماده 11 تعزیرات ، سازمان تعزیرات حکومتی ، دادگاه انقلاب 
9. صدور گواهی فعالیت و یا خدمات انجام شده جهت پزشکان و پیراپزشکان
10. بررسی و رسیدگی به شکایات واصله در مورد تخلفات پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز درمانی و تهیه و ارسال پاسخ مربوطه
11. نظارت و پایش مراکز درمان سوء مصرف مواد دولتی و خصوصی
12. تشکیل جلسات  کمیته نظارتی موضوع ماده آئین نامه مراکزدرمان سوء مصرف مواد 31 جهت رسیدگی به تخلفات مراکز درمان سوء مصرف مواد