کارشناسان:
دکتر آزیتا جاهدی: تلفن داخلی 1058       اتاق: 237
دکتر فائزه محمد اسماعیلی تلفن داخلی 1047     اتاق: 237
اکبرپور تلفن داخلی : 1047     اتاق: 237

شرح وظایــف واحـــد:
-نظارت و پایش مراکز درمان سوء مصرف مواد دولتی و خصوصی بر اساس دستورالعمل های ابلاغی
-تعامل ، همکاری و شرکت در جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و کمیته های مربوطه در استان تهران و شهرستان تهران
-برنامه ریزی عملیاتی در خصوص ارائه خدمات بهتر به مددجویان
-برگزاری کارگاه های آموزشی، سمینار ، آموزش توجیهی
-تشکیل جلسات  کمیته نظارتی موضوع ماده آئین نامه مراکزدرمان سوء مصرف مواد 31 جهت رسیدگی به تخلفات مراکز درمان سوء مصرف مواد
-انجام نظارت مستمر بر مراکز درمان اعتیاد بصورت نظارت های سازمان یافته و موردی
-هماهنگی با کارشناسان نظارت بر درمان شبکه های بهداشتی درمانی به منظور نظارت بر مراکز خصوصی درمان سوء مصرف مواد
-تشکیل پرونده جهت مراکز و واحدهای درمان سوء مصرف مواد
-آنالیز آمارهای ماهیانه و سه ماهه مراکز درمان سوء مصرف مواد
-ابلاغ آئین نامه ها و پروتکل های درمانی به مراکز مربوطه
-ارائه پیشنهادات در راستای ارتقاء کمی و کیفی خدمات واحد به معاونت درمان
-به روز رسانی فرم بازدید ازمراکز درمان سوء مصرف مواد بر اساس آئین نامه های جدید

 دستورالعمل مسمومیت با سرب
مقررات و ضوابط عمومی و اختصاصی تاسیس راه اندازی مرکز

مجموعه دستورالعمل های راه اندازی مرکز سوء مصرف مواد
بخشنامه منطبق نمودن تمام مراکز با پروتکل درمان سوء مصرف مواد با داروهای آگونیست(89/02/22)
پروتکل تنتوراپیوم
راهنمای انتقال درمان از بوپرنورفین به متادون
پروتکل درمان با بوپرنورفین
پروتکل درمان با متادون پاییز 93
پروتکل درمان مادران باردار
سم زدایی
لیست تجهیزات پزشکی مراکز درمان سوء مصرف مواد
دستورالعمل اجرایی برون سپاری نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست (وزارت بهداشت)
دستورالعمل ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست
دستورالعمل اجرایی نظام مراقبت در مسمومیت با سرب
دستورالعمل ثبت مراجعان سامانه اطلاعات درمان سوء مصرف مواد
استاندارد خدمت درمان مصرف آسیب رسان و وابستگی به الکل در واحدهای سرپایی

تعرفه ها:

تعرفه خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در بخش خصوصی (1398)
تعرفه خدمات سرپایی درمان اعتباد به مواد مخدر و روان گردان در بخش دولتی (1398)