کارشناسان:     
کارشناس: لیلا شهبازی- کارشناس نظارت بر امور پرتو پزشکی      تلفن داخلی: 1023      اتاق: 216
کارشناس : زهرا زرین آبادی خمسه- کارشناس نظارت بر امور پرتو پزشکی    تلفن داخلی: 1082      اتاق:216
کارشناس:  سمیه پناهی دزکوه- کارشناس نظارت بر امور پرتو پزشکی   تلفن داخلی: 1063   اتاق: 216

شرح وظایف گروه:
1. نظارت بر اجرای صحیح استانداردهای تعیین شده  و ارائه خدمات در بخش های پرتوپزشکی
2. ارزیابی اعتباربخشی در بخش های پرتوپزشکی بیمارستانها و واحدهای بهداشتی درمانی تابعه
3. نظارت بر عملکرد بخش های پزشکی هسته ای،PET و یددرمانی، رادیوتراپی، سنگ شکن، آنژیوگرافی، واحدهای دارای دستگاه پرتوزای یونساز و غیر یونساز همچون C_ARM اتاق عمل  و پری اپیکالولیزرو و...
4. بررسی و پژوهش در خصوص کنترل کیفی و عملکرد سیستمهای پرتونگاری و پرتو درمانی
5. انجام بازدید های تایید محل ، تایید سرب کوبی ، تغییر کاربری، افزایش تجهیزات ، عملکرد، تمدید پروانه ها، تغییر نیروی انسانی و ...
6. بررسی و  تایید پلان های ارائه شده از بخش های پرتوپزشکی جهت اخذ مجوزهای قانونی
7. نظارت  بر انجام دزیمتری از موسسات پرتوزای  تحت نظارت .
8. ارزیابی و انجام امور مربوط به  اخذ  مجوز احداث و مجوز کار با اشعه بخش پرتو پزشکی در درمانگاهها، بیمارستانها و موسسات پزشکی و واحدهای تحت نظارت.
9. آموزش و راهنمایی لازم در مورد تاسیس بخش پرتو پزشکی" پزشکی هسته ای ، مرکز تصویر برداری ، رادیوتراپی و سنجش تراکم استخوان ، سنگ شکن ،آنژیوگرافی و pet scan  و......"
10. آموزش و بررسی کیفیت کار دستگاههای مورد استفاده در واحدهای پرتو پزشکی 
11. نظارت ویا رسیدگی به شکواییه های رسیده از واحدهای تحت نظارت
12. نظارت بر مواردحفاظتی و رادیوبیولوژیکی و رعایت اصل ALARA  دربخشهای پرتو پزشکی
13. نظارت و توزیع نیروی انسانی مراکز پرتوپزشکی
14. صدور تاییدیه ها و گواهی فعالیت درخصوص خدمات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی
15. پاسخگویی به استعلامات صورت گرفته از سوی وزارت متبوع ، سازمان نظام پزشکی ، سایر دانشگاهها . نهادها .
16. پیگیری  فعالیتهای غیر مجاز درمانی و یا افراد فاقد صلاحیت صورت میگیرد و برخورد قانونی با این فعالیتها و تعطیلی مراکز غیر مجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذیصلاح
17. نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب و اعلام شده