مسئول واحد: پروانه سردار عمید آبادی ؛ کارشناس ارشد پرستاری
تلفن داخلی: 1063                      شماره اتاق: 213

کارشناس بخش های ویژه( ICU ، NICU،PICU، CCU) : عذرا صابری ؛ کارشناس پرستاری
تلفن داخلی: 1037                     شماره اتاق: 216