مسئول واحد: پروانه سردار عمیدآبادی ؛ کارشناس ارشد مدیریت پرستاری
تلفن داخلی:  1063                   شماره اتاق: 213

کارشناس اورژانس: میکائیل عباس زاده ؛کارشناس پرستاری 
تلفن داخلی: 1080                   شماره اتاق: 216  

ابلاغ فرم بازنگری شده تریاژ - وزارت متبوع- شماره 6217
احراز صلاحیت موسسین و مسئولین فنی موسسات پزشکی - وزارت متبوع- شماره 12363
ارتقاء کیفیت خدمات اورژانس -معاونت درمان دانشگاه- شماره 1939
ابلاغیه ساماندهی وضعیت موجود در اولویت بندی بستری- وزارت متبوع-شماره 142448
ارجاع بیمار نیازمند به بستری در بخش مراقبت ویژه-معاونت درمان دانشگاه-شماره 1933
استاندارد دارویی- وزارت متبوع - شماره 810
رعایت منشور حقوق بیمار و استقرار حاکمیت بالینی-معاونت درمان دانشگاه- شماره 1936
اصلاحات آین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت - ریاست جمهوری - شماره 166515
اصلاحیه پنجم (مرداد 92) داروهای بخش اورژانس - وزارت متبوع - شماره 6082
اصلاحیه ماده 495 قانون مجازات اسلامی در خصوص اخذ رضایت و برائت توسط پزشکان - وزارت متبوع- شماره 10907
اعلام گزارش های برنامه های آتی ارتقاءکیفیت - معاونت درمان دانشگاه -شماره 1408
اهتمام در نظارت بر درمان موسسات پزشکی-معاونت درمان دانشگاه- شماره 6654
اهتمام در نظارت بر درمان موسسات پزشکی - وزارت متبوع- شماره 14043
راه اندازی سامانه تریاژ- وزارت متبوع - 582
طرح تحول نظام سلامت - وزارت متبوع - شمار 89
منشور حقوق بیمار - ریاست دانشگاه
بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات و ساماندهی اورژانس- وزارت متبوع - شماره 815
تزریقات ایمن - وزارت متبوع - شماره 15588
تشکیل پرونده تریاژ- وزارت متبوع - شماره 7385
تشکیل ستاد ارتقاء خدمات اورژانس های بیمارستانی- وزارت متبوع - شماره 25695
تشکیل کمیته راهبری ارتقا خدمات اورژانس های بیمارستانی - وزارت متبوع - شماره 104196
تعرفه خدمات آزمایشگاه
تعرفه خدمات درمانگاهی - وزارت متبوع- شماره 6498
حفظ وظائف نظارتی در حوزه آموزش- وزارت متبوع- شماره 688
حمایت همه جانبه از برنامه اعتباربخشی بیمارستان ها - وزارت متبوع- شماره 1052
خدمات اورژانس بیمارستانی- ریاست دانشگاه
دسترسی به تعرفه آزمایشگاه و پاتولوژی - وزارت متبوع- شماره 2722
دسترسی به سیستم پورتال تخصصی مختص کارشناس مسئول اورژانس- وزارت متبوع- شماره 5451
دستورالعمل احرایی پزشکان متخصص مقیم
دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس- وزارت متبوع - شماره 5083
دستورالعمل کپارچه ترخیص از اورژانس ( طرح یکتا) - وزارت متبوع - شماره 3090
رسیدگی به تخلفات اداری - دانشگاه- شماره 10510
ساماندهی و ارتقاء خدمات اورژانس- وزارت متبوع-شماره 118355
سطح بندی اورژانس- وزارت متبوع- شماره 271
شاخص های اولویت دار بخش اورژانس- وزارت متبوع -شماره 1303
ضوابط تاسیس موسسات پزشکی - وزارت متبوع- شماره 3645
ضوابط تاسیس موسسات و مراکز پزشکی در بخش خصوصی- وزارت متبوع - شماره 2314
عملکرد پزشکان آنکال-معاونت درمان دانشگاه- شماره 7041
فرم بازنگری شده تریاژ- معاونت درمان دانشگاه-شماره 4910
کسب مجوز برای هرگونه فعالیت آموزشی- وزارت متبوع - شماره 12718
لزوم ارتقاء کیفیت خدمات اورژانس-معاونت درمان دانشگاه- شماره 1939
لزوم رسیدگی به وضعیت مصدومین سوختگی قبل از اعزام - وزارت متبوع- شماره 1912
مراجعین به اورژانس - وزارت متبوع- شماره 6612
مشاوره تخصصی - وزارت متبوع شماره 962
مصوبات جلسه کمیته راهبری تدوین سند ارتقاء خدمات اورژانس- وزارت متبوع- شماره 214102
معرفی کدهای فعال در اورزانس های بیمارستانی- وزارت متبوع-شماره 4934
معرفی کدهای فعال در اورژانس های بیمارستانی - وزارت متبوع - شماره 7395
نحوه پرداخت کارانه به پزشکان مقیم بخش های ویزه - ریاست دانشگاه-شماره 8618
نظارت بر تعرفه- وزارت متبوع - شماره 15154
نظارت بر استاندارد های اعتباربخشی -معاونت درمان دانشگاه- شماره 2716
نگهداری برگ ماموریت انتقال بیمار و فرم تریاژ- وزارت متبوع - شماره 8630
نیازهای اساسی مردم در زمینه اورژانس های پزشکی - وزارت متبوع- شماره 1017
یکسان سازی کدینگ -معاونت درمان دانشگاه- شماره 1912
بخشنامه اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تریاژ