مسئول گروه رسیدگی به شکایات و تعزیرات: فضه نظری
تلفن مستقیم 66717319        تلفن  داخلی: 1087  اتاق: 228

کارشناسان:
کارشناس: بهارک مرادی- کارشناس امور درمانی (غیر تعرفه ای)  واحد رسیدگی به شکایات و تعزیرات  داخلی: 1025       اتاق: 228           
کارشناس: تیمور طالب وند- کارشناس امور قضائی واحد رسیدگی به شکایات و تعزیرات   تلفن داخلی: 1089          
کارشناس:جعفر عبادی- کارشناس امور تعرفه ای واحد رسیدگی به شکایات و تعزیرات     تلفن مستقیم: 66720481        

 
شرح وظایف واحد:
1. اخذ شکایات درمانی و تعرفه ای از مراکز درمانی تحت پوشش بصورت حضوری و غیرحضوری ، سامانه های 1590 و 1690
2. بررسی شکایت از طریق بازدید ، مکاتبه ، تهیه گزارش و پاسخگوئی به شاکی
3. رسیدگی به شکایات واصله از مراجع دیگر اعم از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر بازرسی دانشگاه و پاسخگوئی به مرجع ارسال شکایت
4. راهنمائی و مشاوره ارباب رجوع جهت طرح شکایت
5. انجام امور مربوط به پرونده های کمیسیون ماده 11
6. انجام مکاتبات با مراجع قضائی
7. اجرای احکام قضائی
8.  ارائه گزارش عملکرد به مقام مافوق

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به معاونت درمان دانشگاه تهران می‌باشد.