مسئول آی تی و امور عمومی: گودرز اسماعیل بیگی  
تلفن داخلی: 1022

 

کارشناس انفورماتیک: مهندس رضوی ( تلفن داخلی: 1035 )

نقلیه: بیژن دهدهی (تلفن داخلی: 1017)