خبر انتصاب/ انتصاب دکتر جلال سعید پور به عنوان " سرپرست مدیریت هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد دانشگاه"   سرپرست امور عمومی: دکتر جلال سعیدپور

مرتبه علمی: استادیار

 تحصیلات: دکترای تخصصی مدیریت بهداشت و درمان

حوزه مسئولیت: نظارت و هماهنگی تمامی امور مرتبط با امور اداری و کارگزینی، امور عمومی، آی تی و روابط عمومی در معاونت درمان