دکتر مومنی مدیر امور داخلی: دکتر عباس مومنی
تحصیلات دکتری عمومی

حوزه مسئولیت: نظارت و هماهنگی تمامی امور مرتبط با امور اداری و کارگزینی، امور عمومی، آی تی و روابط عمومی در معاونت درمان