خبر انتصاب/ انتصاب دکتر جلال سعید پور به عنوان " سرپرست مدیریت هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد دانشگاه" مدیر امور هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد: دکتر جلال سعیدپور

مرتبه علمی: استادیار

 تحصیلات: دکترای تخصصی مدیریت بهداشت و درمان

حوزه مسئولیت: نظارت و هماهنگی تمامی امور مرتبط با اقتصاد سلامت، امور بیمه و اقتصاد درمان، تعرفه و نظام پرداخت، استاندارد سازی خدمات سلامت، استاندارد و ارزیابی تجهیزات پزشکی